หน้าแรก แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2554

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2554

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2554 มี 20 โครงการ

ลำดับที่ เลขทะเบียนวิจัย ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย สังกัด
1 52(1)-0215-094 แผนงานวิจัย "การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจของสุกร" ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ พัชรี ทองคำคูณ สสช.
1.1 52(1)-(52:1)-0215-094 การตรวจการติดเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae จากเนื้อเยื่อแช่ฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส พัชรี ทองคำคูณ สสช.
1.2 52(1)-(52:2)-0215-094 การผลิต recombinant protein ของเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae เพื่อตรวจการติดโรค Mycoplasmal pneumonia ในระยะเริ่มแรกโดยวิธีอีไลซ่า พัชรี ทองคำคูณ สสช.
2 53(1)-0115-041 การเฝ้าระวังทางซีรัมวิทยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในภาคกลางของประเทศไทย รื่นฤดี บุณยะโหตระ สสช.
3 53(1)-0115-042 การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย รื่นฤดี บุณยะโหตระ สสช.
4 53(1)-0115-043 การศึกษาคุณสมบัติและความรุนแรงของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่เนื้อ พรทิพย์ ศิริวรรณ์ (นันทพร วันดี) สสช.
5 53(1)-0115-044 การเฝ้าระวังโรคโลหิตจางติดต่อในไก่ในฟาร์มไก่เนื้อที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ชิต ศิริวรรณ์ (นันทพร วันดี) สสช.
6 53(1)-0115-046 การพัฒนาชุดทดสอบ multiplex PCR สำหรับการจำแนกชนิดเชื้อบรูเซลลา เรขา คณิตพันธ์ สสช.
7 53(1)-0115-047 การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 ปณิธาน ทองทา สสช. (ศออ.)
8 53(1)-0115-050 การศึกษาโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ สุจิรา ปาจริยานนท์ สสช.
9 53(1)-0115-051 การพัฒนา multiplex PCR สำหรับตรวจหาซีโรไทป์และความรุนแรงของเชื้อ พาสเจอเรลลา มัลโตซิตา ที่แยกได้จากสุกร พัชรี ทองคำคูณ สสช.
10 53(1)-0115-052 การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยในช้างประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 ดิลก อ้วนพรมมา สสช. (ศออ.)
11 53(1)-0115-053 การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย บัณฑิต นวลศรีฉาย สสช.
12 54(1)-0115-040 การศึกษาทางซีรัมวิทยาของแพะที่เลี้ยงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พรทิพย์ ชูเมฆ สสช. (ศวพ. นครศรีธรรมราช)
13 54(1)-0115-041 การศึกษาสภาวะโรคเลปโตสไปโรสิสในโคและกระบือ ด้วยวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ สสช.
14 54(1)-0115-042 การพัฒนาชุดทดสอบ Multiplex PCR สำหรับจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium bovis และ Mycobacterium tuberculosis เรขา คณิตพันธ์ สสช.
15 54(1)-0115-043 การพัฒนาวิธีอีไลซ่าสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Neospora caninum ในโค มัญชรี ทัตติยพงศ์ สสช.
16 54(1)-0115-044 การศึกษาปริมาณสารไธอไซยาเนตในน้ำนมดิบจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จำรัส เลิศศรี สสช. (ศวพ. ลำปาง)
17 54(1)-0115-045 การศึกษาทางซีรัมวิทยาและซีโรไทป์ของโรคบลูทังจ์ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย สมใจ กมลศิริพิชัยพร สสช.
18 54(1)-0115-046 การพัฒนา ELISA สำหรับตรวจการติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae โดยใช้รีคอมบีแนนท์โปรตีน Apx IV สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ สสช.
19 54(1)-0115-047 การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR ในการตรวจวินิจฉัยโรคเฮโมราจิกเซพติซีเมียในโค-กระบือ พัชรี ทองคำคูณ สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2554