หน้าแรก แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2553

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2553

โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2553 มี 19 โครงการ

ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด
1 49(1)(49:1)-0115-003 การสำรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอพยพและนกประจำถิ่น ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ สสช.
2 52(1)-0215-091 พัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี อี ไล ซ่า วิไล ลินจงสุบงกช สสช. (ศออ.)
3 52(1)-0215-092 การศึกษาสภาวะโรคและสุขภาพพื้นฐานของแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย ช้องมาศ อันตรเสน สสช. (ศวพ. ราชบุรี)
52(1)-(52:3)-0215-093 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Caprine arthritis encephalitis virus ในซีรั่มของแพะภาคใต้ของประเทศไทย ช้องมาศ อันตรเสน สสช. (ศวพ. ราชบุรี)
52(1)-(52:1)-0215-093 การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซีสและเมลิออยโดซีสในแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย พรทิพย์ ชูเมฆ สสช. (ศวพ. นครศรีธรรมราช)
52(1)-(52:4)-0215-093 การศึกษาค่าทางชีวเคมีของเลือดแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย สุธี รัตนะ สสช. (ศวพ. นครศรีธรรมราช)
52(1)-(52:2)-0215-093 สภาวะโรคทางปรสิตในทางเดินอาหารของแพะทางภาคใต้ของประเทศไทย รุจิรัตน์ วรสิงห์ สสช. (ศวพ. นครศรีธรรมราช)
4 51(1)-0115-009 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่แยกได้จากพื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2552-2553 ร่มพฤกษ์ อุดล สสช. (ศออ.)
5 52(1)-0215-094 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจของสุกร พัชรี ทองคำคูณ สสช.
52(1)-(52:2)-0215-094 การผลิต recombinant protein ของเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae เพื่อตรวจการติดโรค Mycoplasmal pneumonia of swine ในระยะเริ่มแรกโดยวิธีอีไลซ่า พัชรี ทองคำคูณ สสช.
52(1)-(52:1)-0215-094 การตรวจการติดเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae จากเนื้อเยื่อแช่ฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส ชิต ศิริวรรณ์ สสช.
6 53(1)-0115-041 การเฝ้าระวังทางซีรัมวิทยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในภาคกลางของประเทศไทย รื่นฤดี บุณยะโหตระ สสช.
7 53(1)-0115-042 การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย รื่นฤดี บุณยะโหตระ สสช.
8 53(1)-0115-043 การศึกษาคุณสมบัติและความรุนแรงของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ในไก่เนื้อ พรทิพย์ ศิริวรรณ์ สสช.
9 53(1)-0115-044 การเฝ้าระวังโรคโลหิตจางติดต่อในไก่ในฟาร์มไก่เนื้อที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ชิต ศิริวรรณ์ สสช.
10 53(1)-0115-045 การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคโลหิตจางติดต่อในไก่ในเขตสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 สุรศักดิ์ ชื่นใจ สสช.
11 53(1)-0115-046 การพัฒนาชุดทดสอบmultiplex PCR สำหรับการจำแนกชนิดเชื้อบรูเซลลา เรขา คณิตพันธ์ สสช.
12 53(1)-0115-047 การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 ปณิธาน ทองทา สสช. (ศออ.)
13 53(1)-0115-048 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี Real-Time PCR ปณิธาน ทองทา สสช. (ศออ.)
14 53(1)-0115-049 การศึกษาค่าโคลินเอสเตอร์เรสของเลือดแพะในภาคใต้ของประเทศไทย อรษา อรุณสกุล สสช. (ศวพ. นครศรีธรรมราช)
15 53(1)-0115-050 การศึกษาโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ สุจิรา ปาจริยานนท์ สสช.
16 53(1)-0115-051 การพัฒนา multiplex PCR สำหรับตรวจหาซีโรไทป์และความรุนแรงของเชื้อ พาสเจอเรลลา มัลโตซิดา ที่แยกได้จากสุกร พัชรี ทองคำคูณ สสช.
17 53(1)-0115-052 การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยในช้างในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 ดิลก อ้วนพรมมา สสช. (ศออ.)
18 53(1)-0115-053 การศึกษาสภาวะโรค West Nile Virus ในประเทศไทย บัณฑิต นวลศรีฉาย สสช.
19 53(1)-0115-054 การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปสำหรับชันสูตรโรคเคเอชวีในปลาคาร์พในประเทศไทย ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปี 2553