หน้าแรก แผนงาน-วิจัย เลขทะเบียน-ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2555

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2555

ลำดับที่ เลขทะเบียนผลงานวิชาการ ชื่อผลงานวิชาการ คณะผู้จัดทำ หน่วยงาน
1 55(2)-0116(9)-001 การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ รวม รัตนารักษ์  สสอ.9
2 55(2)-0116(5)-002 การจัดการนมน้ำเหลืองและน้ำนมในลูกโคเพื่อสร้างฝูงโคนมปลอดวัณโรค มนตรี นวมจิตต์
ปราณี รอดเทียน
และชัยวัธน์ วิทูระกูล 
สสอ.5
3 55(2)-0116(3)-005 การเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลในพื้นที่กันชนของฟาร์ม
คอมพาร์ทเมนต์ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๓
ทาริกา ประมูลสินทรัพย์  สสอ.3
4 55(2)-0115-006 ความชุกของพยาธิในเลือดของปศุสัตว์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย เจษฎา จุลไกวัล  สสช.
5 55(2)-0115-007 สภาวะการติดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของปศุสัตว์ในภาคตะวันตก
ประเทศไทย
เจษฎา จุลไกวัล  สสช.
6 55(2)-0115-009 การตรวจหาปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์สำเร็จรูปด้วยวิธีฟลูออโรเมทรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ (Analysis of Aflatoxins in Commercial Animal Feeds by Fluorometry in Lower Northeastern Region during the year ๒๐๐๙-๒๐๑๑) ยุภา โอภากาศ
และสิทธิกร อุทรังษ์ 
สสช.
7 55(2)-0115-010 รายงานสัตว์ป่วย: โรคเมลิออยโดซิสในอูฐสองโหนก (A Case Report: Melioidosis in Bactrian camel (Camelus bactrianus)) วัลญา วงษ์จันทอง  สสช.
8 55(2)-0115-011 ความชุกของเชื้อ Trypanosoma evansi ในภาคตะวันตกของประเทศไทย เจษฎา จุลไกวัลสุจริต  สสช.
9 55(2)-0116(9)-020 การสำรวจพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคพื้นเมืองในจังหวัดนราธิวาส สามารถ อ่อนสองชั้น
สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา
และพิทยา ภาภิรมย์ 
สสอ.9
10 55(2)-0116(9)-021 การสำรวจพยาธิภายในทางเดินอาหารของแพะพื้นเมืองในจังหวัดนราธิวาส สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา
พิทยา ภาภิรมย์
และสามารถ อ่อนสองชั้น
สสอ.10
11 55(2)-0116(3)-022 ความชุกทางซีรัมของโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้าใช้งานในจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ บุญสม พลรักษา 
และสุทธิวัฒน์ ชาปัญญา 
สสอ.3
12 55(2)-0115-023 การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis และ Salmonella spp ในเนื้อสัตว์จากภาคตะวันตกของประเทศไทย สุภาพร มีบุญ
และเพชรรัตน์ ศักดินันท์
สสช.
13 55(2)-0116(5)-026 การปนเปื้อนของซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ มณิชญา ประชุม
และสุวิทย์ ประชุม 
สสอ.5
14 55(2)-0116(5)-027 สำรวจความชุกของวัณโรคโคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างธันวาคม ๒๕๕๓ - พฤษภาคม ๒๕๕๔ มนตรี นวมจิตต์
และปราณี รอดเทียน 
สสอ.5
15 55(2)-0115-028 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Listeria moncytogenes ที่แยกได้จากเนื้อไก่จากตลาดสดในกรุงเทพมหานคร พัชรี ทองคำคูณ
และวัชรชัย ณรงค์ศักดิ์
สสช.
16 55(2)-0115-029 รายงานสัตว์ป่วย: การติดเชื้อร่วมกันของเชื้อ Jaagsiekte sheep retrovirus Mycoplasma ovipneumoniae ในแกะ พัชรี ทองคำคูณ
และคณะ 
สสช.
17 55(2)-0115-030 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของเชื้อ สเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรป่วยและปกติโดยใช้เทคนิค pulse-field gel electrophoresis พัชรี ทองคำคูณ
และคณะ 
สสช.
18 55(2)-0115-031 RT-PCR Survey of Emerging Paramyxoviruses in Thai bats Lerdchai Chintapitaksakul et al สสช.
19 55(2)-0115-032 Serosurvey of Leptospirosis among livestock in Thailand ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
และคณะ 
สสช.
20 55(2)-0115-034 สภาวะโรคพยาธิภายในทางเดินอาหารของโคเนื้อ โคนม และกระบือในพื้นที่
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
เพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา
และชัยยงค์ สากำ 
สสช.
21 55(2)-0115-036 การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบติดต่อในแพะในเขตภาคตะวันออกระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๓ มุทิตะ ชลามาตย์  สสช.
22 55(2)-0115-037 ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขมีเจ้าของในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๔ วันดี คงแก้ว
อรรถพร จีนพันธ์
และเมษายน ชีวะเสรีชล
สสช.
23 55(2)-0116(8)-038 การสำรวจการใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในฟาร์มสุกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Detection of Beta – agonist in pigs farm Suratthani Province) เด่นพันธุ์ พันธุ์เล่ง
และประภัสสร อนันต์
สสอ.8
24 55(2)-0116(8)-039 การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลาในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Detection of Salmonella contamination in pork slaughterhouses in Suratthani Province) เด่นพันธุ์ พันธุ์เล่ง
และอุไม บิลหมัด 
สสอ.8
25 55(2)-0116(1)-040 ศึกษาการปนเปื้อนเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ปีกและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ชาญชัย จุลโลบล
และไพรัช รุ่งอุทัย 
สสอ.1
26 55(2)-0116(7)-041 การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันตก วรวุฒิ วิเศษโส
และกรรัตน์ คุ้มกระ 
สสอ.7
27 55(2)-0116(7)-042 การปนเปื้อนเชื้อ อี.โคไล ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย กรรัตน์ คุ้มกระ
และวรวุฒิ วิเศษโส 
สสอ.7
28 55(2)-0115-046 ระบบแลคโตเพอร์ออกซิเดสกับคุณภาพน้ำนมดิบ วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ สสช.
29   Histology and Immunohistochemical detection of porcine circovirus tyoe 2 for the diagnosis of postweaning multisystemic wasting syndrome สนทนา มิมะพันธุ์และคณะ  สสช.
30 55(2)-0115-052 การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Salmonella และ Salmonella Enteritidis ที่แยกได้จากเนื้อสัตว์ในภาคตะวันตก เพชรรัตน์ ศักดินันท์และคณะ สสช.
31 55(2)-0115-053 ประมวลข้อบกพร่องและข้อสังเกตในระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างระหว่างปี 2548-2553 ประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์วิชัย และสุวรรณี ตันรัตนวงศ์ สสช.
32 55(2)-0115-054 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมบนยีน HA ของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในพื้อนที่ภาคเหนือตอล่าง ปี พ.ศ. 2549 - 2551 สุวรรณี ตันรัตนวงศ์ และ ประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์วิชัย สสช.
33 55(2)-0115-056 การศึกษาซีโรไทป์ของเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2553 สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ และคณะ สสช.
34 55(2)-0115-061 การติดเชื้อ Manheimia varigena ในโคนม เสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม และคณะ สสช.
35 55(2)-0115-064 การติดเชื้อร่วมกันของ Manheimia haemolytica และ Mycoplasma ovipneumoniae ในแพะ พัชรี ทองคำคูณ และคณะ สสช.
36 55(2)-0115-065 Isolation of reassortant H3N2 swine influenza viruses that possess internal genes from pandemic (H1N1) 2009 and pandemic Pandemic (H1N1) 2009 viruses from healtht weaning pigs in Thailand in 2001 Yasuaki Hiromoto สุจิรา ปาจริยานนท์ และคณะ สสช.
37 55(2)-0115-066 รายงานการวินิจฉัยโรคซัลโมเนลโลซีสติดต่อจากสุกรสู่คน ฤชุดา กาญจนเพ็ญและคณะ สสช.
38 55(2)-0115-068 Production of recombination Bacillus anthracis lethal factor for antibody detection in vaccinated cattle นพพร โต๊ะมีและคณะ สสช.
39 55(2)-0115-069 Rapid and visual detection of white spot syndrome virus by loop mediated isothermal amplification  ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ และคณะ สสช.
40 55(2)-0115-070 คุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในภาคใต้ของประเทศไทยปี 2553 - 2554 ประภัสสร อนันต์ และธีรพรรณ ภูมิภมร สสช.
41 55(2)-0115-083 การศึกษาสภาวะโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ สุจิราปาจริยานนท์ และคณะ สสช.
42 55(2)-0115-084 Molecular genetic characteristics of the envelope glcoprotein (E2) gene of classical swine fever viruses isolated in Thailand สุจิราปาจริยานนท์ และคณะ สสช.
43 55(2)-0115-085 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดปรสิตภายในที่เลี้ยงในจังหวัดน่าน ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2554 กิตติชัย อุ่นจิต และคณะ สสช.
44 55(2)-0115-086 Serological survey of neosporosis in dairy cattle in the central region of Thailand 2011 กิตติชัย อุ่นจิต และคณะ สสช.
45 55(2)-0115-087 Tibial dyschondroplasia (TD) in ducks: case report เจษฎา รัตโณภาส และคณะ สสช.
46 55(2)-0115-088 Equine nasal granuloma caused by Halicephalobus deletrix: a case report เจษฎา รัตโณภาส และคณะ สสช.
47 55(2)-0115-089 โรคไวรัสระบบทางเดินหายใจสุกรที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สุจิราปาจริยานนท์ สสช.
48 55(2)-0115-101 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ลักขณา รามริน และภัทริน โอภาสชัจทัคคฺ สสช.
49 55(2)-0115-110 ความไวของยาต้านจุลชีพต่อเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากอวัยวะสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปี 2549 - 2553 วัลญา วงษ์จันทอง และ อาจอง อ่อนหวาน สสช.
50 55(2)-0115-111 Development of a novel primer combination to detect pathogenic Leptospira by loop-mediated isothermal amplification method ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
และคณะ 
สสช.
51 55(2)-0115-130 โรคฮิสโตโมเนียซิสในนกยูงจากฟาร์มเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา
และชัยยงค์ สากำ 
สสช.
52 55(2)-0115-135 สภาวะโรคข้อและสมองอักเสบในแพะในภาคตะวันตกขแงประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 พิไลพร เจติวรรณ และเยาวรัตน์ สวัสดี สสช.
53 55(2)-0115-136 อัตราการพบโรคบรูเซลโลสิสทางซีรัมวิทยาของโคนมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แระเทศไทย 2552 - 2554 เยาวรัตน์ สวัสดี และพิไลพร เจติยวรรณ สสช.
54 55(2)-0115-139 การติดปรสิตของผึ้ง (Apis spp.) ที่เลี้ยงในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Parasitic infection of honey bees (Apis spp.) in upper northern region of Thailand ณัฐธัญ แสนบัวผัน และคณะ สสช.
55 55(2)-0115-140 การติดเชื้อ Pasteurella multocida ในสิงโต (Pasteurella multocida infection in Lion, Panthera leo) วิจิตรา อนุกูล และพรทิพา โรจนแสง สสช.
56 55(2)-0115-141 Serological survey of antibodies to Anthrax in livestock from Mae Hong Son ศนิกานต์ ทองสวัสดิ์ และคณะ สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย เลขทะเบียน-ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2555