หน้าแรก แผนงาน-วิจัย เลขทะเบียน-ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2554

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2554

ลำดับที่ เลขทะเบียนผลงานวิชาการ ชื่อผลงานวิชาการ คณะผู้จัดทำ หน่วยงาน
1 54(2)-0115-006 ความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลเซลล์โซมาติกและองค์ประกอบน้ำนมดิบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๒ เด่นพงษ์ สาฆ้อง
และคณะ
สสช.
2 54(2)-0115-007 ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของน้ำยาฆ่าเชื้อ 1% กลูตาร์อัลดีไฮด์ในถังจุ่มฆ่าเชื้อในการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย วิภาพร ดีแปลง
และคณะ
สสช.
3 54(2)-0115-012 ศึกษาการกระจายของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H๕H๑ โดยเทคนิค immunohistochemistry, chromogenic in situ hybridization และ real-time PCR ในอวัยวะของไก่ทดลองฉีดเชื้อ จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด
และคณะ
สสช.
4 54(2)-0108-014 ผลการใช้ฮอร์โมนเอฟเอสเอช ๓ ระดับต่อการเพิ่มการตกไข่และคุณภาพของตัวอ่อนในโคไทยแบล็ค ณรงค์ เลี้ยงเจริญ
อนนท์ เทืองสันเทียะ
มาลี อภิเมธีธำรง
กีรติ ธิแจ้
และบันลือ กล่ำพูล 
สทป.
5 54(2)-0116(9)-017 ศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อน E.coli และColiform ของเนื้อสุกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุง มนัส เทพรักษ์
และคมวุฒิ ธรรมสาร์ 
สสอ.9
6 54(2)-0105-019 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกันสำหรับประเทศไทย (African Swine Fever Surveillance and Preventive Measures for Thailand) อรพันธ์ ภาสวรกุล สคบ.
7 54(2)-0116(2)-021 สถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพบ Non Structural Portein ของเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยของสัตว์กีบคู่ในจังหวัดตราด ปี ๒๕๕๒ ประหยัด เข่งค้า
และทรงธรรม สุขประสงค์ 
สสอ.2
8 54(2)-0105-024 การศึกษาบทบาทของปศุสัตว์ต่อการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า A Study on the Role of Livestock Officers on Rabies Prevention and Control วิรงรอง หุ่นสุวรรณ  สคบ.
9 54(2)-0115-025 การสำรวจสารพิษกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในเขตภาคเหนือตอนบน(A Survey of Organochlorine Residue in Raw Milkfrom Milk Collecting in Upper Northern Region) จำรัส เลิศศรี
ชนิกานต์ อินแสน
และศิริขวัญ แสงมณี 
สสช.
10 54(2)-0115-026 การตรวจสอบการเติมนมผงในน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในเขตภาคเหนือตอนบน (Detection of Added Milk Powder in Raw Milk Collecting Center in Upper Northern Region) จำรัส เลิศศรี
ชนิกานต์ อินแสน
และศิริขวัญ แสงมณี 
สสช.
11 54(2)-0105-027 การดำเนินการเพื่อควบคุมโรค PRRS และป้องกันกำจัดโรค PRRS ชนิดใหม่ อรพันธ์ ภาสวรกุล
และคเชนทร์ วงศ์สถาพรชัย 
สคบ.
12 54(2)-0116(7)-030 การศึกษาความเข้ากันได้ของเลือดช้างในจังหวัดกาญจนบุรี (Study on blood crossmatching of Asian captive elephant in Kanchanaburi) สามารถ ประสิทธิ์ผล
และสาโรช จันทร์ลาด
 
สสอ.7
13 54(2)-0115-032 ปริมาณสารไธโอไซยาเนตในน้ำนมโคดิบระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ วงศ์อนันต์ ณรงค์วานิชการ
และคณะ 
สสช.
14 54(2)-0115-033 Chlortetracycline ในอาหารสุกรและอาหารไก่จากฟาร์มในภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ประภัสสร อนันต์
และคณะ 
สสช.
15 54(2)-0105-034 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย วิรงรอง หุ่นสุวรรณ  สคบ.
16 54(2)-0105-035 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบกระตุ้นซ้ำในสุนัขที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน วิรงรอง หุ่นสุวรรณ  สคบ.
17 54(2)-0115-039 คุณภาพทางจุลชีววิทยาและยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกร เนื้อไก่และเนื้อโค
จากโรงฆ่าสัตว์ในภาคตะวันตกของประเทศไทย
วรวุฒิ วิเศษโส
และสุภาณี เอื้อเบญจพล 
สสอ.7
18 54(2)-0115-040 The study on the contamination of E. coli and coliform in meat sample collected from slaughterhouses in the western part of Thailand สุภาณี เอื้อเบญจพล
และวรวุฒิ วิเศษโส
สสอ.7
19 54(2)-0116(3)-041 การสำรวจการติดพยาธิภายในของสุกรในจังหวัดสุรินทร์ วชิราภรณ์ นองมัน
และชัชวาล ชนะงาม
สสอ.3
20 54(2)-0115-042 การสำรวจหาเชื้อ Brachyspira spp. จากไก่ในประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ อภัสรา วรราช
และคณะ 
สสช.
21 54(2)-0115-043 ปรสิตในทางเดินอาหารและในเลือดโคในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ระหว่างปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ พัชรากร ไชยสลี
และรุจีรัตน์ วนสิงห์ 
สสช.
22 54(2)-0115-045 การระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอสในฟาร์มสุกรรายย่อย จังหวัดพิษณุโลก กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๓ กิติภัทท์ สุจิต
และเสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม
สสช.
23 54(2)-0115-046 การสอบสวนโรคกรณีเป็ดไข่ไล่ทุ่งป่วยตายผิดปกติ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มิถุนายน ๒๕๕๓ กิติภัทท์ สุจิต
และเสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม 
สสช.
24 54(2)-0115-047 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบปรสิตในทางเดินอาหารของโคเนื้อที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทวีโชค ละม้ายศรี
กิตติ รักสิการ
และกิติภัทท์ สุจิต 
สสช.
25 54(2)-0115-049 การประเมินสภาวะเซลล์โซมาติกจากถังนมรวมรายฟาร์มโคนม และการสูญเสียผลผลิตน้ำนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ อาจอง อ่อนหวาน
และปริญญา พันนุฤทธิ์ 
สสช.
26 54(2)-0116(3)-050 สภาวะโรคบรูเซลโลซิสในโค กระบือ ภายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรวิทย์ ชอบจิตร
และศักดิ์ดา เตโช
สสอ.3
27 54(2)-0116(7)-052 การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี กรรัตน์ คุ้มกระ
และสุภาพร มีบุญ 
สสอ.7
28 54(2)-0116(7)-053 การศึกษาสภาวะยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี กรรัตน์ คุ้มกระ
และสุภาพร มีบุญ 
สสอ.7
29 54(2)-0115-056 Host cytokine responses of pigeons infected with Thai highly pathogenic avian influenza viruses of subtype H๕N๑ isolated from wild birds Tsuyoshi Hayashi
และคณะ
สสช.
30 54(2)-0115-057 ความชุกของการตรวจพบปรสิตในเลือดของโคและกระบือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๓ ยกชัย เจริญพานิชย์กุล  สสช.
31 54(2)-0115-058 การติดโรคปรสิตของปศุสัตว์ในจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๒ ยกชัย เจริญพานิชย์กุล  สสช.
32 54(2)-0115-061 การตรวจหา Suilysin และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรป่วยและสุกรปกติที่เป็นพาหะของโรคโดยใช้เทคนิค multiplex PCR
พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
และคณะ

สสช.
33 54(2)-0116(4)-062 การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสุกรและเนื้อโคในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ วิเชฎฐ์ ยาทองไชย
และรัถยา หมั่นจิตร 
สสอ.4
34 54(2)-0116(4)-063 การตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ของผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓  รัถยา หมั่นจิตร
และวิเชฎฐ์ ยาทองไชย 
สสอ.4
35 54(2)-0116(4)-064 การตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ คมวุฒิ ธรรมสาร์
และมนัส เทพรักษ์ 
สสอ.4
36 54(2)-0115-067 การดื้อยาของเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ธีรพรรณ ภูมิภมร
และอุไม บิลหมัด 
สสช.
37 54(2)-0115-070 การเฝ้าระวังโรควัวบ้าทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๕๒ จิรา คงครอง
และคณะ 
สสช.
38 54(2)-0115-071 Longitudinal surveillance of swine influenza viruses in farrow-to-finish farms in the central region of Thailand Nobuhiro Takemae
และคณะ
สสช.
39 54(2)-0116(3)-075 การทำวัคซีนป้องกันโรคและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในไก่พื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอที่พบรายงานสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๓ สุริยะ กาวงษ์กลาง
และกิตติวดี หิมารัตน์ 
สสอ.3
40 54(2)-0116(3)-076 การควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ที่เคยเกิดโรคหรือมีตลาดนัดค้าสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วสันต์ ฤาชา
และกิตติวดี หิมารัตน์
สสอ.3
41 54(2)-0116(3)-077 การเฝ้าระวังและควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอสในอำเภอที่มีรายงานการเกิดโรค พื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๓ ปนัดดา เนตรพุดชา
และกิตติวดี หิมารัตน์ 
สสอ.3
42 54(2)-0105-081 Animal Health in Thailand 2009  ธนวรรษ เทียนสิน
แสงชัย ธิติชาญกมล
วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม
ดวงดาว รักษากุล
ลมัย นามมงคล
และชญานี เจนพาณิขช์
สคบ.
43 54(2)-0115-082 ความชุกของการใช้ยากลุ่มเตตร้าซัยคลินและยากลุ่มไนโตรฟูแรนส์ในอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2552 นัฐฐา ศิริเจริญไชย
และคณะ
สสช.
44 54(2)-0115-083 แผนที่พื้นที่เสี่ยงและแนวโน้มของโรคทริคิเนลโลซิสในประเทศไทย พ.ศ. 2524-2553 วันดี คงแก้ว
และคณะ
สสช.
45 54(2)-0115-084 คุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ภาคตะวันตก ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ภิรมย์ นนทะสร
และคณะ 
สสช.
46 54(2)-0115-091 การศึกษาทางพยาธิวิทยาของการติดเชื้อฝีดาษในนกพิราบ สนทนา มิมะพันธุ์
และคณะ
สสช.
47 54(2)-0115-092 แนวโน้มการตรวจพบสารเบต้าอะโกนิสต์ในปัสสาวะสุกรพื้นที่ภาคตะวันตกปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ สิริลักษณ์ สายหงษ์
และภิรมย์ นนทะสร 
สสช.
48 54(2)-0116(6)-095 การสำรวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงในจังหวัดกำแพงเพชร มกราคม–กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กิตติ รักสิการ
และกิติภัทท์ สุจิต 
สสอ.6
49 54(2)-0116(8)-096 การตรวจพบการใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในสุกรพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดกระบี่ Beta-Adrenergic Agonists Detection in pig’s urines, Krabi Provincial Livestock Office’s Authority area; October, ๒๐๐๕-September, ๒๐๐๙ จุลชาติ จุลเพชร
และตรองรัก บุญเติม
สสอ.8
50 54(2)-0115-097 คุณสมบัติทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส H๔N๖ ที่แยกได้จากเป็ด รื่นฤดี บุณยะโหตระ
และคณะ
สสช.
51 54(2)-0115-098 คุณสมบัติทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส H๗N๓ ที่แยกได้จากเป็ด รื่นฤดี บุณยะโหตระ
และคณะ
สสช.
52 54(2)-0116(9)-099 การศึกษาการใช้ยาซึมและยาสลบชนิดต่างๆ เพื่อจับบังคับสุนัขจรจัดสำหรับผ่าตัดทำหมันในพื้นที่ จังหวัดสงขลา อรุณ ชุมแก้ว
และคณะ 
สสอ.9
53 54(2)-0116(9)-100 การศึกษาระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จังหวัดสงขลา อรุณ ชุมแก้ว
และคณะ 
สสอ.9
54 54(2)-0116(3)-101 การทวนสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มไก่เนื้อในระบบคอมพาร์ทเมนต์
ต่อโรคไข้หวัดนก และนิวคาสเซิล ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๓
ทาริกา ประมูลสินทรัพย์
และคณะ
สสอ.3
55 54(2)-0104-102 เปรียบเทียบการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในวัคซีนโดยวิธีกรองผ่านเมมเบรนและวิธีเพราะเลี้ยงเชื้อโดยตรง ภาวศุทธิ์ จันทร์กระจ่าง
และพัฒนี สุนามะ 
สตส.
56 54(2)-0116(2)-109 การสำรวจการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรของจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๕๓ บุญกัน เขตแวงควง
และไทยวิวัฒน์ วรรณสุข
สสอ.2
57 54(2)-0116(2)-110 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพล บุญธรรม สสอ.2
58 54(2)-0116(2)-111 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ทรงพล บุญธรรม  สสอ.2
59 54(2)-0116(2)-112 การสำรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์เขตพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข
และไสว ยันตะพันธ์
สสอ.2
60 54(2)-0116(2)-113 สถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพบ Non Structural Protein ของเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย ของสัตว์กีบคู่ใน จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๓ ยุทธนา โสภี
และสัณห์ ภัทรพิพัฒน์โภค 
สสอ.2
61 54(2)-0116(2)-114 สถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพบ Non Structural Protein (NSP)
ของเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย ของสัตว์กีบคู่ใน จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๓
สัณห์ ภัทรพิพัฒน์โภค
และยุทธนา โสภี
สสอ.2
62 54(2)-0115-126 การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปอีไลซ่าสำหรับชันสูตรโรคพาราทูเบอร์คูโลสิส มนยา เอกทัตร์
และคณะ
สสช.
63 54(2)-0116(4)-134 การเฝ้าระวังอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์จากฟาร์มมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเลยระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๔ คณายศ กริอุณะ  สสอ.4
64 54(2)-0115-136 รายงานสัตว์ป่วย: การระบาดของโรคลิวโคไซโตซูโนซิสในนกป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ Case Report: Outbreak of Leucocytozoonosis in Captive Wild Birds, Khao Kor Wildlife Captive Breeding Center เสกสิทธิ์ สิงห์แจ่ม
และนันทิดา รักษาชาติ 
สสช.
65 54(2)-0115-137 การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสและเมลิออยโดสิสในแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย A Serological study on Brucellosis and Melioidosis in goats in southern Thailand พรทิพย์ ชูเมฆ
และอรรถพร จีนพันธ์ 
สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย เลขทะเบียน-ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2554