หน้าแรก แผนงาน-วิจัย เลขทะเบียน-ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553

ลำดับที่ เลขทะเบียนผลงานวิชาการ ชื่อผลงานวิชาการ คณะผู้จัดทำ หน่วยงาน
1 53(2)-0107-013 วิธีการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทย วัชรี สินสุวงศ์วัฒน์ สทช.
2 53(2)-0116(3)-004 วิเคราะห์ผลการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างปีงบประมาณ 2546-2551 อดิศร ชาติสุภาพ
ชุมพล นาครินทร์
สสอ.3
3 53(2)-0116(3)-005 การตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกร เนื้อโค และเนื้อไก่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ชุมพล นาครินทร์
อดิศร ชาติสุภาพ
สสอ.3
4 53(2)-0116(3)-012 ระบบการเลี้ยงและการทำธุรกิจฟาร์มโคนมที่เหมาะสมในพื้นที่ สสอ.3 จำลอง ผูกดวง สสอ.3
5 53(2)-0116(5)-016 ความชุกของพยาธิตัวกลมและโปรตัวซัวในสุกรในพื้นที่จังหวัดน่าน ปี 2551 อ้อมฤทัย ทอกี่
เพ็ญพร ทับเลิก
สสอ.5
6 53(2)-0116(5)-017 การเฝ้าระวังทางซีรั่มวิทยาของบรูเซลโลซิส ในแพะ และแกะ ในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างปีงบประมาณ 2550-2552 อ้อมฤทัย ทอกี่
เพ็ญพร ทับเลิก
สสอ.5
7 53(2)-0116(3)-018 คุณภาพน้ำนมดิบของฟาร์มโคนมจังหวัดชัภูมิระหว่างปี 2550-2552 ชุมพล นาครินทร์
สสอ.3
8 53(2)-0115-019 Comparison of Serological Tests for Antibody Detection Againt Brucella melitensis lnfection in Goats มนยา เอกทัตร์ สสช.
9 53(2)-0115-022 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานรับ-ส่งข้อมูลภายในส่วนบรหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์ สมชาย ช่างทอง สสช.
10 53(2)-0115-028 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางซีรั่มวิทยาในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูด สสช.
11 53(2)-0115-033 PCR สำหรับทดสอบเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้งทะเล 9 ชนิด ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์
และคณะ
สสช.
12 53(2)-0115-034 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมอักเสบในโคนมทางจุลชีพวิทยา สมชวน รัตนมังคลานนท์ สสช.
13 53(2)-0115-035 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยของสัตว์กีบคู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ปี 2552 สมชวน รัตนมังคลานนท์
และคณะ
สสช.
14 53(2)-0115-039 ความรุนแรงของเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 สมชวน รัตนมังคลานนท์
และคณะ
สสช.
15 53(2)-0115-051 การตรวจวิเคราะห์น้ำนมยูเอชทีที่มีรสขม วงค์อนันต์ ณรงค์วาณิช
และคณะ
สสช.
16 53(2)-0115-052 การตรวจหาแอนติเจนของ Porcine Epidemic Diarrhea Virus และ Escherichia coil จากไส้เล็กของลูกสุกรท้องเสียโดยวิธี double immunohistochemistry สนทนา มิมะพันธุ์
และคณะ
สสช.
17 53(2)-0116(3)-057 ความชุกของโรคบรูเซลโลซิสในแพะของจังหวัดชัยภูมิโดยวิธี RBT ทับทอง บุญเติม
เทวัณ สร้อยสุมาลี
สสอ.3
18 53(2)-0107-058 ศึกษาการทำไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยให้หมดฤทธิ์ในการก่อโรคด้วยส่วนผสมของไบนารีเอททิลีนและฟอร์มัลดีไฮด์ วัชรี สินสุวงศ์วัฒน์
ธนรัตน์ จานุกิจ
ไชยา สง่าประโคน
สทช.
19 53(2)-0105-064 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ในระบบคอมพาร์ทเมนท์ตามมาตรฐานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ An Overview of Animal Disease Contro in OIE Compartmentalisation อรพันธ์ ภาสวรกุล สคบ.
20 53(2)-0116(7)-070 การศึกษารบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในโคในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 ระหว่างเดือนตุลาคม 2544 ถึงกันยายน 2552 เทวัณ สร้อยสุมาลี สสอ.7
21 53(2)-0115-077 จีโนไทป์ของ Cyprinid herpesvirus type-3 ที่พบในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2552 ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์
ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ
สุพรรณษา ทางดี
ชัยวัฒน์ ชัยถาวร
สสช.
22 53(2)-0115-084 การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารโคนม และน้ำนมจากถังนมรวมของสหกรณ์โคนม วีณา เชื้อเงิน
ศรุดา หวังอนุรักษ์กุล
สสช.
23 53(2)-0115-086 การศึกษาการตรวจพบโรคบิดมูกเลือดในสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พรทิพา โรจนแสง
และคณะ
สสช.
24 53(2)-0115-088 Ecology of swine influenza viruses in the central part of Thailand สุจิรา ปาจริยานนท์
และคณะ
สสช.
25 53(2)-0115-092 การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในเลือดโคโดยวิธี graphite furnace atomic absorption spectrometry  วีณา เชื้อเงิน
และคณะ
สสช.
26 53(2)-0107-094 ผลการฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยชนิดไตรวาเลนท์ 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง ในโคและสุกรที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน วัชรี สินสุวงศ์วัฒน์
ไชยา สง่าประโคน
สทช.
27 53(2)-0116(2)-095 การศึกษาแนวโน้มคุณภาพน้ำทิ้งของฟาร์มสุกรขนาดกลางจากตัวอย่างที่เก็บในจังหวัดจันทบุรีระหว่างปี 2548 ถึง 2552 รุ่งยศ ถาวรยุศม์ สสอ.2
28 53(2)-0116(2)-096 การศึกษาระดับของปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงจากผลการตรวจตัวอย่างปัสสาวะสุกรและความแตกต่างของผลตรวจตัวอย่างปัสสาวะที่เก็บจากฟาร์มเลี้ยงสุกรเทียบกับโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดนทบุรี ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2552 รุ่งยศ ถาวรยุศม์ สสอ.2
29 53(2)-0115-097 Development of nested PCR for direct detection and diagnosis of cyprinid herpesvirus 3 infection in carp ทินรัตน์ ศีรสุวรรณ์
และคณะ
สสช.
30 53(2)-0115-098 การฆ่าเชื้อในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทินรัตน์ ศีรสุวรรณ์
และคณะ
สสช.
31 53(2)-0115-111 คู่มือเทคนิคการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ปีก อุดม เจือจันทร์ สสช.
32 53(2)-0115-112 โรควัณโรคในกระบือปลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย อุดม เจือจันทร์ สสช.
33 53(2)-0115-113 การตรวจวินิจฉัยโรควัณโรคในกระบือปลักด้วยวิธีทดสอบทางผิวหนังและการตรวจหาสาร Y-interferon อุดม เจือจันทร์ สสช.
34 53(2)-0115-114 ผลการรักษาโรคบิดในลูกแพะและการศึกษาความทนทานของโอโอซีสต์ในน้ำยาฆ่าเชื้อ 6 ชนิด พิพพล สุขสายไทยชะนะ
และคณะ
สสช.
35 53(2)-0115-115 การติดตามประเมินผลทางโลหิตวิทยาในการรักษาสภาวะโลหิตจางรุนแรงในแกะ พิพพล สุขสายไทยชะนะ
และคณะ
สสช.
36 53(2)-0115-116 คู่มือการศึกษาโรคในแพะและการดูแลสุขภาพ พิพพล สุขสายไทยชะนะ
และคณะ
สสช.
37 53(2)-0116(1)-117 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรั่มต่อเชื้อบรูเซลล่าในฝูงแพะ ในจังหวัดนนทบุรี ปี 2552 จรูญศักดิ์ อุตรพงศ์
กิตติ วิรัตน์อุดมสิน
สสอ.1
38 53(2)-0115-119 การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์
และคณะ
สสช.
39 53(2)-0116(2)-122 การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าเซลล์โซมาติกกับค่าต่างๆ ที่กำหนดคุณภาพน้ำนมดิบจากตัวอย่างน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี รุ่งยศ ถาวรยุศม์ สสอ.2
40 53(2)-0105-126 การศึกษาโรคปากและเท้าเปื่อยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมศาสตร์ กุลภา พลรัตน์
นลินี หงษ์ชุมพล
และชญานี เจนพานิชย์
สคบ.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย เลขทะเบียน-ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553