หน้าแรก แผนงาน-วิจัย เลขทะเบียน-ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2552

เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2552

ลำดับที่ เลขทะเบียนผลงานวิชาการ ชื่อผลงานวิชาการ คณะผู้จัดทำ หน่วยงาน
1
52(2)-0115-008 การตรวจเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 โดยวิธี mutiplex relatirme reverse transcription polymerase chain reaction (mutiplex RRT-PCR) นิมิตร  เชื้อเงิน สสช.
2
52(2)-0115-013 การศึกษาซีรั่มวิทยาต่อโรคเมลิออยโคซิสในปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 นิตยา  ศรีแก้วเขียว สสช.
3
52(2)-0115-016 Phylogenetic charactization of Newcastle disease viruses isolated in Thailand dvring 2006-2007 บัณฑิต  นวลศรีฉาย
อารุณี  ชัยสิงห์
สสช.
4
52(2)-0115-019 ความคงทนของเชื้อ Streptocaccus suis และ salmonella Enteritidis ในก๋วยเตี๋ยวน้ำตก พรเพ็ญ  พัฒนโสภณ
สมหมาย  ยุวพาณิชสัมพันธ์
สสช.
5
52(2)-0115-025 การเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อ Bacillusanthracis จากหนังสัตว์นำเข้าราชอาณาจักรระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550 อิงอร  สมวงษ์อินทร์
อุบลรัตน์  แทนกลาง
สสช.
6
52(2)-0115-026 คุณภาพจุลชีววิทยาของน้ำนมดิบถังรวมนมในเขตภาคตะวันตกระหว่างปี 2549-2550 ตระการศักดิ์  แพไธสง สสช.
7
52(2)-0115-036 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคปากเท้าเปื่อย ละณี  สุขถิ่นไทย สสช.
8
52(2)-0115-037 คู่มือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและชีวเคมี วิไล  ลินจงสุบงกช สสช.
9
52(2)-0115-038 ผลของการใช้ใบสำปะหลังตากแห้งเสริมในอาหารต่อระดับเคมีคลินิกและแร่ธาตุในซีรัมโคนม พนม ใสยจิตร์
อัจฉรา  ธีรพันธ์
วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ
สุรีย์วรรณ  พันธ์รา
สสช.
10
52(2)-0215-041 โรครีเมอเรลโลซิส (Riemerellosis) พรเพ็ญ  พัฒนโสภณ สสช.
11
52(2)-0215-042 Phylogentic characterization of avian influenza H5N1 subtype viruses isolated in Thailand during 2006-2008 บัณฑิต  นวลศรีฉาย
สสช.
12
52(2)-0215-043 การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคติดเชื้อที่สำคัญในม้า รัชนีกร  วิทูรพงศ์
สุรศักดิ์  ชื่นใจ
สสช.
13
52(2)-0115-067 การโคลนและการแสดงออกยีน NS1 ของเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ในECSHERICHIA COLI CLONING AND EXPRESSION OF NS1 GENE OF AVIAN INFLUENZA VIRUS SUBTYPE H5N1 IN E. COLI  จันทร์เพ็ญ  ชำนาญพูด
และคณะ
สสช.
14
52(2)-0115-068 ความเหมือนของโปรตีน Nonstructural 1 (NS1) ของเชื้อไขหวัดนกที่แยกได้ในประเทศไทย จันทร์เพ็ญ  ชำนาญพูด
และคณะ
สสช.
15
52(2)-0115-069 การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่แยกได้จากนกเป็ดผีเล็กในประเทศไทย จันทร์เพ็ญ  ชำนาญพูด
และคณะ
สสช.
16
52(2)-0115-070 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในสัตว์ จันทร์เพ็ญ  ชำนาญพูด
และคณะ
สสช.
17
52(2)-0115-071 การตรวจพบเชื้ออิริโดไวรัสจิ้งหรีดครั้งแรกในประเทศไทย นพพร  โต๊ะมี
และคณะ
สสช.
18
52(2)-0115-082 การพัฒนาวิธีการสอบเทียบไมโครปิเปตช่องทางเดียว ระวิวรรณ  วิเชียรทอง
มาลี  ธีรานุสรธิ์
สสช.
19
52(2)-0115-083 ผลของออโตจีนนัสวัคซีนในการรักษาโรคหูดในโคเนื้อและโคนม พุทธชาด  ศรโสภา
อุษา  นาคสกุล
สสช.
20
52(2)-0115-084 ความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Streptococcus suis จากสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย เพชรรัตน์  ศักดินันท์
เจษฏา  จุลไกลวัลสุจริต
สสช.
21
52(2)-0115-109 การตรวจหาตัวอ่อนพยาธิทริคีเนลลาในสัตว์ป่าจากจังหวัดน่านโดยวิธีย่อยกล้ามเนื้อ ณัฐธัญ  แสนบัวผัน
ชัยวัธน์  วิทูระกูล
สสช.
22
52(2)-0115-110 สภาวะการติดต่อโรคพยายภายใรทางเดินอาหารของโคในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณัฐธัญ  แสนบัวผัน สสช.
23
52(2)-0115-131 การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการซีรั่มวิทยาของโรคแท้งติดต่อและโรคพาราทูเบอร์คูโลชีสในสัตว์ในเขตภาคเหนือตอนล่างระหว่างปีงบประมาณ 2546-2551 ประสิทธิ์  วานิชสวัสดิ์วิชัย
สุวรรณี  ตันรัตนวงศ์
สสช.
24
52(2)-0115-132 การศึกษาปัจจัยด้านอุณหภูมิและวันที่มีผลต่อความคงคราบของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สุวรรณี  ตันรัตนวงศ์
ประสิทธิ์  วานิชสวัสดิ์วิชัย
สสช.
25
52(2)-0115-138 องค์ประกอบน้ำนมดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประเทศไทยระหว่างปี 2549-2550 นัฐฐา  ศิริเจริญไชย
และคณะ
สสช.
26
52(2)-0115-139 โซมาติกเซลล์ในน้ำนมดิบโคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประเทษไทยระหว่างปี 2549-2550 นัฐฐา  ศิริเจริญไชย
และคณะ
สสช.
27
52(2)-0115-140 การเปรียบเทียบผลการทดสอบโรคชิคโรคทางผิวหนังและรอยโรคที่พบจากซากในกระบือปลัก บงกาล  บุญตาราษฏร์ สสช.
28
52(2)-0115-141 สภาวะโรค Brucellosis ในแพะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในปี พ.ศ. 2549 พิเชฐ  ทองปัน สสช.
29
52(2)-0115-142 เทคโนโลยีระบบเครือยข่ายไร้สายเคลื่อนที่ สมชาย  ช่างทอง สสช.
30
52(2)-0115-161 serogical Diasinosis of Brucella SPD using on lndirect ELISA มนยา  เอกทัตร์
และคณะ
สสช.
31
52(2)-0115-162 รายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเสือและนกเขตภาคตะวันออกในปี 2547 นิมิตร  เชื้อเงิน
และคณะ
สสช.
32
52(2)-0115-165 การศึกษาค่าชีวเคมีคลีนิกของโคพื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ปิยนันท์  สังฃไพฑูรย์
สุธี  รัตนะ
สสช.
33
52(2)-0115-166 Surveillance of H5N1 virus intection in various animals from H5N1 multiple outbreak areas of Thailand in 2005 สุรพงษ์  อุดมพันท์
และคณะ
สสช.
34
52(2)-0115-172 สภาวะโรคบรูเซลโลซิสในแพะพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเดือนตุลาคม 2548-กันยายน 2551 เอกชัย  ตุนาค
วีณา  เชื้อเงิน
สมชวน  รัตนมังคลานนท์
สสช.
35
52(2)-0115-173 โรควัณโรคในเป็ดเขตภาคกลางของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 สมชัย  เจียมพิทยานุวัฒน์
ทริกา  จันทมณีโชติ
สสช.
36
52(2)-0115-174 การศึกษาพยาธิสภาพของสุกรที่ติดเชื้อไวรัสชีส ที อาร์ อาร์ เอส สมชัย  เจียมพิทยานุวัฒน์
สุรพงษ์  อุดมพันท์
สสช.
37
52(2)-0115-204 การวิเคราะห์ชิ้นส่วน S1 ของเชื้อโมชีสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ในภายใต้ของประเทศไทย ช้องมาศ  อันตรเสน สสช.
38
52(2)-0115-215 การศึกษา Diazotization color plate test เพื่อตรวจหายาซัลโฟนาไมด์ในอาหารสัตว์ : Stud on Diazotion Color Plate Test for Detection of  Sulfonamide Drugs in Animal Feeds จำรัส  เลิศศรี
ศิริขวัญ  แสงมณีชนิการนต์
อินแสน จินตนาอภิวงค์งาม
สสช.
39
52(2)-0115-216 การศึกษาความสัมพันธ์ของรอยโรค Bloody content ในลำไส้กับการตรวจพบเชื้อ Clostridium perfringens และรอยโรค Necrotic enteritis : Study on Relationship of Bloody content Lesion in lntestine with loslation of Clostridium perfringens and Necrotic Enteritis Lesio พรทิพา  โรนจแสง
ศนิกานต์  ทองสวัสดิ์
สสช.
40
52(2)-0115-217 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสในสัตว์ปีกทางห้องปฏิบัติการ ช้องมาศ  อันตรเสน สสช.
41
52(2)-0115-218 การเปรียบเทียบความใช้ได้ของวิธีทดสอบโรคกาฬโรคเป็ดโดยวิธีการแยกเชื้อไวรัสในไข่เป็ดฟักและเทคนิค polymerase chain reaction ศศิวิมล  ทองมี สสช.
42
52(2)-0115-220 การสำรวจเชื้อ Listeria monocytogenes ในเนื้อเป็ดและไก่จากตลาดสด ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2549-2550 พัชรี  ทองคำคูณ สสช.
43
52(2)-0115-221 Study on molecular characterization of avian influenza H5N1 viruses isolated from Sukhothai and Uthai Thai provinces of Thailand in 2008 รัฐพงศ  รัตนกุมมะ สสช.
44
52(2)-0115-222 การศึกษาประสิทธิภาพของผงเซรามิคที่ผลิตจากมูลไก่ต่อการฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 รัฐพงศ  รัตนกุมมะ สสช.
45
52(2)-0115-226 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโบวายลิวคีเมียในโคนมในภาคตะวันออกของประเทศไทย นิมิตร  เชื้อเงิน สสช.
46
52(2)-0115-229 Prevalence of swine influenza viruses in Thailand สุจิรา  ปาจริยานนท์ สสช.
47
52(2)-0115-230 “Mice pathogenicity study of highly pathogenic avian influenza viruses of H5N1 subtype isolated from wild birds in Thailand ตวงทอง  ปัจฉิมะศิริ สสช.
48
52(2)-0115-231 การเพิ่มขยายและความคุ้มโรคของ 39-kDa PlpB โปรตีนของpasteurella multocida พรเพ็ญ  พัฒนโสภณ สสช.
49
52(2)-0115-232 การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลการตรวจสารตกค้างกลุ่ม Nitroimidazole 7 ชนิด ในเนื้อไก่ โดยเทคนิค LC-MS/MS สายันต์  ย้อยคำ สสช.
50
52(2)-0115-238 โรคบรูเซลโลลิส และการชันสูตรในประเทศไทย (Brucellosis and Diagnosis in Thailand) มนยา  เอกทัตร์
สสช.
51
52(2)-0116(1)-194 การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในจังหวัดสระบุรี ประดิษฐ์  ไชยหันขวา
สุวิช  บุญโปร่ง
สสอ.1
52
52(2)-0116(1)-195 ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงโคของเกษตรกรในจังหวัดสระบุรี : กรณีศึกษาในท้องที่อำเภอเมืองสระบุรีและหนองโดน ประดิษฐ์  ไชยหันขวา
สุวิช  บุญโปร่ง
สสอ.1
53
52(2)-0116(1)-214 การตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดนนทบุรีปีงบประมาณ 2550-2551 กิตติ  วิรัตน์อุดมสิน
จรูญศักดิ์  อุตรพงศ์
สสอ.1
54
52(2)-0116(2)-009 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าของห้องปฏิบัติการในพื้นที่ดำเนินงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2 กมลลดา  ยุพกรณ์
ธีรพรรณ  ภูมิภมร
สสอ.2
55
52(2)-0116(2)-126 การสำรวจความชุกของโรคพยาธิในเลือดในโคนมจังหวัดชลบุรี กมลลดา  นิยมทรัพย์
จิรวัฒน์  ศิริเจริญสุขศรี
ประหยัด  เข่งค้า
สสอ.2
56
52(2)-0116(2)-127 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคพื้นที่จังหวัดตราด ประหยัด  เข่งค้า
วรากร  จิตหลัง
ทรงธรรม  สุขประสงค์
สสอ.2
57
52(2)-0116(3)-144 ความตระหนักต่อโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กิตติวดี  หิมารัตน์ สสอ.3
58
52(2)-0116(3)-208 ความตระหนักต่อโรคไข้หวัดนกของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กิตติวดี  หิมารัตน์ สสอ.3
59
52(2)-0116(3)-212 การศึกษาความรู้เรื่องโรคไข้หวัดนกของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอานมัยที่ 3 ปนัดดา  เนตรพุดชา
กิตติวดี  หิมารัตน์
วสันต์  ฤาชา
สสอ.3
60
52(2)-0116(3)-237 ปัญหาและความต้องการของฟาร์มต้นแบบที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก กิตติวดี  หิมารัตน์
กวิสรา  วรัทโชติ
สสอ.3
61
52(2)-0116(4)-210 การสำรวจหาพยาธิในเลือดและค่าทางโลหิตวิทยาในโคนมพันธุ์ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชียนในสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จังหวัดสกลนคร วิศุทธิ์  เอื้อกิ่งเพชร
มาโนชญ์  บุญรอด
สสอ.4
62
52(2)-0116(5)-010 การตกค้างของสารกลุ่มออรีกาโนคลอรีนในไขมันสุกรและไก่จากโรงฆ่าสัตว์จังหวัดพะเยาในปีงบประมาณ 2549-2550 บุญเชิด  อาจองค์
จำรัส  เลิศศรี
สสอ.5
63
52(2)-0116(5)-011 การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรในจังหวัดพะเยาปี 2547-2550 บุญเชิด  อาจองค์
จำรัส  เลิศศรี
สสอ.5
64
52(2)-0116(5)-111 การศึกษาองค์ประกอบน้ำนมดิบโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภิเษก  โรจนวิภาต
ประจักษ์  อัศววิวัฒน์พงศ์
สสอ.5
65
52(2)-0116(5)-112 รายงานการเกิดโรค Cricket lridairus ของจิ้งหรีดในพื้นที่จังหวัดลำพูน ชัยโรจน์  โพธิ์เจริญ
ศราวุธ  เขียวศรี
สสอ.5
66
52(2)-0116(5)-113 การศึกษาคุณภาพน้ำผึ้งที่จำหน่ายตามท้องตลาดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ชัยโรจน์  โพธิ์เจริญ
พิชัย  คงพิทักษ์
สสอ.5
67
52(2)-0116(5)-114 สำรวจประสิตภาพในทางเดินอาหารของโคกระบือในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ศราวุธ  เขียวศรี
ปราณี  รอดเทียน
พัชรา  วิฑูระกูล
สากล  ชื่นกุล
สสอ.5
68
52(2)-0116(5)-115 ประสิตภาพภายในของโคเนื้อโคนมและกระบือที่จังหวัดลำพูนระหว่างปี 2547-2551 ภักดี  สุทธิพันธ์กูร
นัฐวุฒิ  อินคำเชื้อ
ณัฐธัญ  แสนบัวผัน
สสอ.5
69
52(2)-0116(5)-116 การศึกษาความรู้ทัศคติและการปฏิบัติตนของอาสาสมัครโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดลำพูนระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 ภักดี  สุทธิพันธ์กูร
วิทยา  ปัญญาโกษา
สสอ.5
70
52(2)-0116(5)-117 การสำรวจทางซีรั่มวิทยาของภาวะบรูเซลโลซิสในปศุสัตว์ของพื้นที่ชาดแดนในจังหวัดเชียงราย พืชผล  น้อยนาฝาย
มนยา  เอกทัตร์
มณทิพย์  เจตยะคามิน
จรินทร์  เขียวจรัส
Yvonne A. Van Gessel
Julie  Pavlin
สสอ.5
71
52(2)-0116(5)-118 การสำรวจทางซีรั่มวิทยาของเลปโตสไปโรซิสในปศุสัตว์ของพืชที่ชายแดนในจังหวัดเชียงราย พืชผล  น้อยนาฝาย
ดาวใจ  สุวรรณ์เจริญ
มณทิพย์  เจตยะคามิน
จรินทร์  เขียวจรัส
Yvonne A. Van Gessel
Julie  Pavlin
สสอ.5
72
52(2)-0116(5)-160 การศึกษาชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนมจากเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนมจังหวัดลำพูนและความไวยาตินจูลชีพ วิชาญ  สุขประเสริฐ
ภิเษก  โรจนวิภาต
สสอ.5
73
52(2)-0115(5)-227 ความชุกของโรคท็อกโซพลาสโมซีส ชัยวัธน์  วิทูระกูล
พัชรา  วิทูระกูล
สสอ.5
74
52(2)-0115(5)-228 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในภาคเหนือตอนบน ชัยวัธน์  วิทูระกูล สสอ.5
75
52(2)-0116(7)-063 การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และเชื้อซัลโมแนลลาในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สุชาดา  สุสุทธิ สสอ.7
76
52(2)-0116(7)-119 คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครปฐม สุพล  จันทโคตร สสอ.8
77
52(2)-0116(8)-028 การสอบสวนการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยและการควบคุมโรค:กรณีศึกษาการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในจังหวัดกระบี่ ณรงค์  เบญจกุล
เด่นพันธุ์  พันธุ์เล่ง
สสอ.8
78
52(2)-0116(9)-167 ธาตุอาหารระดับฟาร์มของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ในเขตภาคใต้ตอนล่าง ชุมพล  คงทน สสอ.9
79
52(2)-0116(9)-168 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และสหสัมพันธ์ปรากฎของน้ำหนักตัวของแพะนมสายพันธุ์ต่างๆ ธำรง  ทองจำรูญ สสอ.9

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย เลขทะเบียน-ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ เลขทะเบียนและรายชื่อผลงานวิชาการประจำปีงบประมาณ 2552