หน้าแรก องค์ความรู้ สื่อผสม (multimedia) การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเครื่องมือวัด - VDO

การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเครื่องมือวัด - VDO

การฝึกอบรมหลักสูตร "การทวนสอบผลการสอบเครื่องมือวัด"

วิทยากรเรืออากาศเอก พิชัย มะคาทอง
หน่วยงานสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สถานที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ผู้จัดทำฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ สื่อผสม (multimedia) การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเครื่องมือวัด - VDO