เมนูย่อย

หน้าแรก แผนงาน-วิจัย แผนงานวิจัย โครงการวิจัย 2553-2557

โครงการวิจัย 2553-2557

ลำดับที่
ชื่อโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ปีงบประมาณ
หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินโครงการ
2553 2554 2555 2556 2557
1 สำรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอพยพและนกประจำถิ่น   สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ @         2549-2553
2 พัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธีอีไลซ่า   สพ.ญ.วิไล  ลินจงสุบงกช @         2552-2553
3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่แยกได้จากพื้นที่ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2552 - 2553  น.สพ.ร่มพฤกษ์ อุดล @         2552-2553
4 การศึกษาทางซีรั่มวิทยาของโรคบรูเซลโลซีสและเมลิออยโดซีสในแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย  นางพรทิพย์  ชูเมฆ @         2552-2553
5 สภาวะโรคทางปรสิตในทางเดินอาหารของแพะทางภาคใต้ของประเทศไทย  นางสาวรุจีรัตน์ วรสิงห์ @         2552-2553
6 การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Caprine arthritis encephalitis virus ในซีรั่มของแพะภาคใต้ของประเทศไทย  สพ.ญ.ช้องมาศ อันตรเสน @         2552-2553
7 การศึกษาค่าทางชีวเคมีของเลือดแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย  นายสุธี รัตนะ @         2552-2553
8 การตรวจการติดเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae จากเนื้อเยื่อแช่ฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส  น.สพ.ชิต ศิริวรรณ์ @ @       2552-2554
9 การผลิต recombinant protein ของเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae เพื่อตรวจการติดโรค Mycoplasmal pneumonia of swine ในระยะเริ่มแรกโดยวิธีอีไลซ่า  สพ.ญ.พัชรี ทองคำคูณ @ @       2552-2554
10 การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็นรูปสำหรับชันสูตรโรคเคเอชวีในปลาคาร์พในประเทศไทย  น.สพ.ทินรัตน์  ศรีสุวรรณ์ @ @ @     2553-2555
11 การพัฒนา multiplex PCR สำหรับตรวจหาซีไรไทป์ และยีน Tox A ของเชื้อ Pasteurella multocida ที่แยกได้จากสุกร  สพ.ญ.พัชรี ทองคำคูณ @ @       2553-2554
12 การเฝ้าระวังโรคโลหิตจางติดต่อในฟาร์มไก่เนื้อที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค  น.สพ.ชิต ศิริวรรณ์ @ @       2553-2554
13 การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย  สพ.ญ.รื่นฤดี  บุณยะโหตะระ @ @ @     2553-2555
14 การศึกษาค่าโคลิจเอสเตอร์เรสของเลือดแพะในภาคใต้ของประเทศไทย  นางสาวอรษา อรุณสกุล @ @       2553-2554
15 การศึกษาสภาวะโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ  สพ.ญ.สุจิรา ปาจริยานนท์ @ @       2553-2554
16 การเฝ้าระวังทางซีรัมวิทยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในภาคกลางของประเทศไทย  สพ.ญ.รื่นฤดี  บุณยะโหตะระ @ @       2553-2554
17 การศึกษาคุณสมบัติและความรุนแรงของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ในไก่เนื้อ นางพรทิพย์  ชูเมฆ @ @       2553-2554
18 การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคโลหิตจางติดต่อในไก่ในเขตสำนักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 1  น.สพ.สุรศักดิ์ ชื่นใจ @         2553-2553
19 การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธี Real-Time PCR  น.สพ.ปณิธาน  ทองทา @ @ @     2553-2555
20 การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยในช้างในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2553-2555  น.สพ.ดิลก  อ้วนพรหมมา @ @ @     2553-2555
21 การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555  น.สพ.ปณิธาน  ทองทา @ @ @     2553-2555
22 การเฝ้าศึกษาภาวะการติดเชื้อ West Nile ในประเทศไทย  น.สพ.บัณฑิต นวลศรีฉาย @ @       2553-2554
23 การพัฒนาชุดทดสอบ multiplex PCR สำหรับการจำแนกชนิดเชื้อบรูเซลลา  สพ.ญ.เรขา  คณิตพันธ์ @ @       2553-2554
24 การศึกษาสภาวะโรคเลปโตสไปโรสิสในโคและกระบือ ด้วยวิธี loop-mediated isothermal amplification (LAMP)  สพ.ญ.ดวงใจ  สุวรรณ์เจริญ @ @ @ @   2553-2556
25 การพัฒนาชุดทดสอบ Multiplex PCR สำหรับจำแนกชนิดเชื้อ  สพ.ญ.เรขา  คณิตพันธ์ @ @ @     2553-2555
26 การศึกษาทางซีรัมวิทยาและซโรไทป์ของโรคบลูทังจ์ในพื่นที่ภาคกลางของประเทศไทย  สพ.ญ.สมใจ  กมลศิริพิชัยพร   @ @     2554-2555
27 การพัฒนา ELISA สำหรับการตรวจติดเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae โดยใช้รีคอมบีแนนท์โปรตีน Apx IV  น.สพ.สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์   @ @ @   2554-2556
28 การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR ในการตรวจวินิจฉัยโรคเฮโมราจิกเซพติซิเมียในโค - กระบือ  สพ.ญ.พัชรี ทองคำคูณ   @       2554
29 การพัฒนาวิธีอีไลซ่าสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Neospora cainum ในโค  สพ.ญ.มัญชรี  ทัตติยพงศ์ @ @ @     2553-2555
30 การศึกษาทางซีรั่มวิทยาของแพะที่เลี้ยงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย  นางพรทิพย์  ชูเมฆ   @ @     2554-2555
31 การศึกษาปริมาณสารไธโอซยาเนตในน้ำนมดิบจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย นายจำรัส เลิศศรี @ @       2553-2554
32 การตรึงเนื้อเยื่อทางจุลพยาธิวิทยาโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ  นางสาวทริกา  จันทมณีโชติ     @     2555
33 การศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุลของเชื้อพาสเจอเรลลามัลโตซิดาที่เป็นสาเหตุของโรคเฮโมราจิกเซพติซีเมีย  นางสาวอภัสรา  วรราช     @     2555
34 การตรววินิจฉัยการติดเชื้อร่วมจากเนื้อเยื่อที่ฝังในพาราฟินโดยใช้เทคนิค double immunohistochemistry technique  สพ.ญ.สนทนา  มิมะพันธ์     @     2555
35 การพัฒนาวิธีการจำแนกเชื้อเลปโตสไปราด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา  นายทวีวัฒน์  ดีมะการ     @ @ @ 2555-2557
36 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 9 ชนิดในกุ้งทะเลอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal amplification (LAMP)  น.สพ.ทินรัตน์  ศรีสุวรรณ์     @ @ @ 2555-2557
37 การศึกษา Whole genome sequence ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่เกิดการระบาดในประเทศไทย  น.สพ.ปณิธาน  ทองทา     @ @ @ 2555-2557
38 การศึกษาสภาวะโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะและแกะในภาตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทย  สพ.ญ.วิไล  ลินจงสุบงกช     @ @   2555-2556
39 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อ Brucella melitensis และ caprine arthritisในแพะภาคตะวันตกของประเทศไทย  สพ.ญ.ช้องมาศ อันตรเสน     @     2555

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย แผนงานวิจัย โครงการวิจัย 2553-2557