เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ISO/IEC 17025:2005

การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ISO/IEC 17025:2005

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้แก่เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ทั้ง 7 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ โดยได้รับเกียรติจากเรืออากาศเอก พิชัย มะคาทอง นักมาตรวิทยาห้องปฏิบัติสอบเทียบ ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพของการวัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวิทยากร เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตีความใบรายงาน ผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ตระหนักถึง ความสำคัญและความเกี่ยวข้องของหน้าที่ตนรับผิดชอบต่อการตีความในใบรายงานผลการสอบเทียบ ให้องค์การได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการสอบเทียบเครื่องมือวัด และนำไปประยุกต์ในการควบคุมเครื่องมือให้เหมาะกับห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามตามแผนงานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

ภาพกิจกรรม...

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ISO/IEC 17025:2005