เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556

การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ซึ่งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้ดำเนินการจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2534 ข้อ 19 (3) กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ราชการกำหนดหรือยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ และข้อ 36 วรรคสาม กำหนดให้นายจ้างให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) และหน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ (ศวพ.) จำนวน 8 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.) และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ (กตช.) เป็นหน่วยงานที่วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคอันตรายที่อาจจะติดต่อสู่คนและสัตว์ มีการใช้สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ หากเกิดเพลิงไหม้อาจทำให้เชื้ออันตรายแพร่กระจายออกสู่ภายนอก อาจจะทำให้เชื้อโรคติดต่อสู่คนและสัตว์ในบริเวณโดยรอบได้ สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติการ ทรัพย์สินของราชการและส่วนบุคคล ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และและหน่วยงานในสังกัดในส่วนภูมิภาค บางส่วนยังไม่มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ และยังขาดทักษะ ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาไทยดังกล่าว ข้อกำหนดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 และระบบความปลอดภัย-มั่นคงทางชีวภาพ (Biosafety & Biosecurity System) ดังนั้น สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัท เซอร์วิส โปรเท็ค จำกัด ในการจัดวิทยากรประกอบด้วย พ.ต.ท.เมธี ทานาค พ.ต.ท.จำลอง พวงธรรม ร.ต.อ.อนุกูล สถาปิตานนท์ และ จ.ส.ต.มงคล ศรีสังวาลย์ ครูฝึกประกอบด้วยนายเกรียงศักดิ์ สุขสินชัย นายนพดล บุญวรรณา และนายสถาปนา ถนอมกิจนุรักษ์ และคณะ เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมตามหลักสูตรแก่เจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ส่วนกลาง 22 คน ศวพ. ภาคเหนือตอนตอนล่าง (พิษณุโลก) 3 คน ศวพ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) 4 คน ศวพ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) 3 คน ศวพ. ภาคตะวันออก (ชลบุรี) 3 คน ศวพ. ภาคตะวันตก (ราชบุรี) 3 คน ศวพ. ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) 4 คน ศออ. 2 คน และ กตช. 2 คน เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถ สร้างทักษะเบื้องต้นในการป้องกัน ระงับอัคคีภัย ทราบถึงหน้าที่จะปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแบบแผนได้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติเอง-ผู้ประสบภัย ป้องกัน ลดอันตรายจากการแพร่เชื้อโรคและสารเคมีจากกรณีเกิดอัคคีภัย และความเสียหายต่อทรัพย์สินของหน่วยงานและส่วนบุคคล การฝึกอบรมครั้งสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และมีแผนจะจัดฝึกอบรมในปีต่อๆ ไป

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

ภาพกิจกรรม...

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม การฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น-ฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2556