เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับ ISO/IEC 17025:2005

การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับ ISO/IEC 17025:2005

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับ ISO/IEC 17025:2005 ให้แก่บุคลากรภายในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.) และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ (กตช.) จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2556 โดยที่ได้รับเกียรติจากเรืออากาศเอก พิชัย มะคาทอง นักมาตรวิทยาห้องปฏิบัติสอบเทียบ ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพของการวัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็นวิทยากร

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดเป็นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการชันสูตรโรคสัตว์ ศึกษาวิจัยโรคระบาดและโรคประจำถิ่นในสัตว์ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขอนามัยของประชาชนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และเศรษฐกิจของประเทศในการส่งออก ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของ สสช. ศวพ. ศออ. และ กตช. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขอบข่ายต่างๆ ตามเป้าหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา แต่ยังมีขอบข่ายการทดสอบที่สำคัญที่จะต้องขอรับรองเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2556 และปีต่อๆ ไป ทำให้มีบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบขอบข่ายใหม่ๆ เข้ามาในระบบคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยยังไม่ได้รับการอบรมในส่วนที่จำเป็น และต้องมีการรักษาระบบคุณภาพขอบข่ายเดิมให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรเดิมในระบบจำเป็นต้องได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ การตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นข้อกำหนดหนึ่งของระบบซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจติดตามเป็นระยะ ตามแผนที่กำหนด เพื่อทำให้แน่ใจว่าองค์กรยังปฎิบัติระบบคุณภาพที่กำหนดอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์คุณภาพ อนึ่งผู้ทำการตรวจคิดตามคุณภาพต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมและเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสมในเรื่องที่จะตรวจติดตามและไม่ตรวจติดตามงานที่ทำเอง การอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบคุณภาพ ISO/IEC17025:2005 เพื่อที่จะสามารถตรวจติดตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้ตรวจ ติดตาม (auditor) หรือผู้ตรวจประเมิน (Accessor) ได้ ตระหนักถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องของหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบต่อการตรวจติดตามระบบคุณภาพ สามารถเขียนรายการตรวจติดตาม (checklist) รายงานการตรวจติดตาม (report) ออกรายการการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Request: CAR) และเอกสารในระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และวิธีการ และปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำหรับ ISO/IEC 17025:2005