เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2553)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2553)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฉบับนี้ยังคงเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ขอขอบคุณท่านที่เยี่ยมชม และยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเรา โดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ ผลงานวิชาการที่ผ่านการแพร่แล้วมีมาตรฐานและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา โดยที่ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต / เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต / เรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท / เรื่อง / คน สามารถยื่นความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.cce-vet.org แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2553)
หน้า
วันที่เผยแพร่
การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในเลือดโคโดยวิธี graphite furnace atomic absorbtion spectrometry
วีณา เชื้อเงิน   ศรุดา หวังอนุรักษ์กุล   พรพรรณ เล่าลือ
1 - 10
29 มิถุนายน 2553
โรควัณโรคในกระบือปลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
อุดม เจือจันทร์   อรุณพรรณ ดุงสูงเนิน   บพิธ ปุยะติ   สิทธิกร อุทรังษ์
11 - 20
5 กรกฎาคม 2553
ผลการรักษาโรคบิดในลูกแพะและการศึกษาความทนทานของโอโอซีสต์ในน้ำยาฆ่าเชื้อ 6 ชนิด
พิพล สุขสายไทยชะนะ   มูฮำหมัดเอ็มผินดี สมาแอ   สุรพล อร่ามวิทย์
21 - 31
12 กรกฎาคม 2553
โรคบรูเซลโลซิสในสุนัข (Canine Brucellosis)
สุรีย์ ธรรมศาสตร์
32 - 34
16 กรกฎาคม 2553
การพัฒนาวิธีทดสอบและวินิจฉัยเชื้อ cyprinid herpesvirus 3 ในปลาคาร์พด้วยวิธี nested PCR
ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์   ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ   สุพรรษา ทางดี
35 - 42
31 สิงหคม 2553

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2553)