เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม ประขุมเซิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์

ประขุมเซิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การประชุมแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (The Country Level strategic Planning for the National institute of Animal Health (NIAH)-Thailand) ณ โรงแรมเนชันรอลพาร์ครีสอร์ท หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 สืบเนื่องจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Office International des Epizooties / Sub-Regional Representation for South-East Asia ; OIE SRR) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพโดยที่มอบหมายให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการประขุมระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2555

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 24 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปีอยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ศูนย์ ผู้แทนจากกองแผนงาน กองปศุสัตว์ต่างประเทศ และกองคลัง กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส และสัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคไวรัสในสัตว์ โดยมีวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology ; AIT)

การประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก OIE / FAO และ WHO ภายใต้โครงการ USAID Emerging Pandemic Threat Identify Project มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะยาวในการจัดการองค์กร การจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาในอนาคต ภายใต้กรอบความสามารถที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมปศุสัตว์ที่จะตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้มีฃีดความสามารถสูงขึ้น ทัดเทียมกับห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาค อีกทั้งยังคำนึงถึงผลการประเมินด้านการบริการทางสัตวแพทย์ตามมาตรฐานของ OIE ซึ่งมีส่วนสำคัญในการวัดมาตรฐานของประเทศต่างๆ แสดงถึงความก้าวหน้าทางการบริการด้านการสัตวแพทย์โดยชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น


02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

[ภาพ - OIE - สพ.ญ.มนทกานติ์ฯ - พลกฤต]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม ประขุมเซิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์