หน้าแรก ข้อมูลองค์กร กลุ่มนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ

นายสัตวแพทย์กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

๑. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์ใหญ่
๑.๑ นางสาววิไล ลินจงสุบงกช (ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์) ที่ปรึกษา
๑.๒ นางสาวมนยา เอกทัตร์(ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์) ที่ปรึกษา
๑.๓ นายชิต ศิริวรรณ์(ข้าราชการบำนาญ) ที่ปรึกษา
๑.๔ นายศรายุทธ แก้วกาหลง ประธาน
๑.๕ นายวงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ รองประธาน
๑.๖ นางสาวรื่นฤดี บุณยะโหตระ
๑.๗ นายสุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์
๑.๘ นางสาวสมใจ กมลศิริพิชัยพร
๑.๙ นางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
๑.๑๐ นางมนทกานติ์ วงศ์ภากร
๑.๑๑ นายร่มพฤกษ์ อุดล
๑.๑๒ นายปณิธาน ทองทา
๑.๑๓ นายดิลก อ้วนพรมมา
๑.๑๔ นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ
๑.๑๕ นายคณณัฏฐ์ บุณณ์มั่งมีปภา
๑.๑๖ นายอิสระยศ สิริกนก
๑.๑๗ นางสาวนันทพร วันดี
๑.๑๘ นางสาวโฉมนภา ศิริสุขีประดิษฐ์
๑.๑๙ นางกิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย
๑.๒๐ นายเจษฎา รัตโณภาส เลขานุการ
๑.๒๑ นางสาวเรขา คณิตพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๒ นายสมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์เล็ก
๒.๑ นายชิต ศิริวรรณ์ (ข้าราชการบำนาญ) ที่ปรึกษา
๒.๒ นางสุจิรา ปาจริยานนท์ ที่ปรึกษา
๒.๓ นายปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ ประธาน
๒.๔ นางพัชรี ทองคำคูณ รองประธาน
๒.๕ นางลัดดา ตรงวงศา
๒.๖ นางสุรีย์ ธรรมศาสตร์
๒.๗ นางสุภาพร จ๋วงพานิช
๒.๘ นางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
๒.๙ นายเจษฎา ทองเหม
๒.๑๐ นายเสริมพันธุ์ สุนทรชาติ
๒.๑๑ นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี
๒.๑๒ นางสาวมัญชรี ทัตติยพงศ์
๒.๑๓ นายวรา วรงค์
๒.๑๔ นางสาวนรี เกตุสิงห์
๒.๑๕ นายเอกรินทร์ คงขำ เลขานุการ
๒.๑๖ นางสาวภัทริน โอภาสชัยทัตต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์ปีก
๓.๑ นางพรเพ็ญ พัฒนโสภณ ที่ปรึกษา
๓.๒ นางลัดดา ตรงวงศา ที่ปรึกษา
๓.๓ นางสนทนา มิมะพันธุ์ ประธาน
๓.๔ นายบัณฑิต นวลศรีฉาย รองประธาน
๓.๕ นางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
๓.๖ นายกิตติชัย อุ่นจิต
๓.๗ นายพีรวิทย์ บุญปางบรรพ
๓.๘ นางสาวใกล้รุ่ง ทนสระน้อย
๓.๙ นายวัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ เลขานุการ
๓.๑๐ นายสมชัย เจียมพิทยานุวัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์น้ำ สัตว์ป่า และอื่นๆ
๔.๑ นางสาวมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษา
๔.๒ นางตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ประธาน
๔.๓ นางมนทกานติ์ วงศ์ภากร รองประธาน
๔.๔ นายสุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์
๔.๕ นางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
๔.๖ นายทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์
๔.๗ นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
๔.๘ นางจันทรา วัฒนเมธานนท์ เลขานุการ
๔.๙ นายนพพร โต๊ะมี ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. วางแผนการวิจัยทางด้านสุขภาพสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และทางสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ และข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าเพื่อลดข้อกีดกันการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน
๒. เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขสุขภาพสัตว์ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่มีผลกระทบในวงกว้าง ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม สาธารณสุข และด้านสังคม โดยการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ
๓. เตรียมความพร้อมในการสกัดกั้น กำจัด และป้องกันโรคสำคัญ โรคต่างถิ่น และโรคอุบัติใหม่ หรือการกลับมาของโรคอุบัติใหม่
๔. พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตั้งระบบงานทางห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาโรคที่สำคัญ โรคต่างถิ่น และโรคอุบัติใหม่
๕. เป็นที่ปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะต่อกรมปศุสัตว์ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กรอบการศึกษาวิจัย และแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์
๖. ทำการฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นักวิชาการในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๗. ประสานงานกับหน่วยงานทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์และการแลกเปลี่ยนความรู้
๘. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพิจารณาบุคลากร เพื่อสืบทอดขยายภารกิจหลักของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home ข้อมูลองค์กร กลุ่มนายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะ