เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ระดับดีเด่น ประเภทภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศ ภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่นประเภทบูรณาการที่เป็นเลิศ กระบวนงานการผลิตพืชอาหารสัตว์ คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วม เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์รางวัลระดับดี ประเภทบูรณาการที่เป็นเลิศ การพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมโคนมแห่งเอเชียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน กองปศุสัตว์ต่างประเทศและสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และรางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบริการ ด้านบูรณาการการบริการ และด้านนวัตกรรมการบริการ โดยในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ขอแสดงความยินดี ชื่นชมและภาคภูมิใจในความสำเร็จของหน่วยงานที่ได้พัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์และสามารถได้รับรางวัลระดับประเทศจาก ก.พ.ร. ซึ่งเป็นการสร้างซื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่หน่วยงานและกรมปศุสัตว์


รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาตินี้สืบเนื่องจาก ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนขึ้น เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการ จนสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังได้มีการต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนไปสู่ระดับนานาชาติ โดยมีหลายหน่วยงานที่นอกจากจะได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนแล้ว ยังได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติด้วย ส่งผลให้งานบริการภาครัฐของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและสอบสนองความต้องการของประชาชน จึงเห็นควรปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ไปสู่แนวทางการมอบรางวัลในระดับสากล เพื่อเป็นการยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐไทยพัฒนาคุณภาพการใหบริการให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน และสามารถต่อยอดไปสู่การได้รับรางวัลในระดับสากล โดยการเปลี่ยนชื่อรางวัลและปรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่ เป็น รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ซึ่งได้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาจากรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนเดิม ก.พ.ร. โดยสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม จึงได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาโดยเชิญส่วนราชการโดยเน้นที่ส่วนราชการที่มีงานบริการประชาชน และจังหวัดในปริมณฑล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะมีการชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ แห่งชาติแล้ว ยังจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน” โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานที่มีผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ประชาชนที่โดดเด่น ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ มาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ อาทิ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน แนวคิด/กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ผลลัพธ์จากการดำเนินการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปเป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของตนต่อไป


ก่อนหน้านี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์ส่วนภูมิภาค ได้รับรางวัลด้านคุณภาพบริการประชาชน ได้แก่
  • พ.ศ.2552 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การให้บริการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคสัตว์
  • พ.ศ.2552 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลดีเด่นการให้บริการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • พ.ศ.2553 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลดีเด่น การให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์แบบบูรณาการ
  • พ.ศ.2553 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ (การรับตัวอย่างและรายงานผลการทดสอบ)
  • พ.ศ.2554 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงาน สำหรับกระบวนงานงานบริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555