เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Thailand Biorisk Management Champions

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Thailand Biorisk Management Champions

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบใบรับรอง “Thailand Biorisk Management Champions” ให้แก่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2555 สืบเนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ได้จัดทำโครงการ Thailand Biorisk Management Champions โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกซนที่มีความสามารถดำเนินกิจการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ด้วยความปลอดภัยและมั่นคง ในการนี้คณะทำงานความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและมาตรฐานของระบบความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพภายในห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม ต่อมาสำนักกำกับพระราฃบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ผอ.ศิริพรรณ วงศ์วานิช ผู้อำนวยการสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และคุณขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการต่างๆ ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ในด้านการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ให้ถูกต้องเหมาะสม มีการบริหารจัดการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในครอบครองเป็นไปตามหลักวิชาการเรียบร้อย ส่งผลให้ได้รับรางวัลนี้
     ณ วันที่ 17 กันยายน 2555 มีหน่วยงานผ่านการรับรอง จำนวน 13 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานราชการ 12 จำนวน หน่วยงาน และหน่วยงานเอกชนจำนวน 1 หน่วยงาน และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลและใบรับรองเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Thailand Biorisk Management Champions