เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2555)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2555)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติฉบับนี้เป็นฉบับครบรอบปีที่ 7 และตรงกับปีที่การสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ครบรอบ 25 ปี ซึ่งจัดให้มี การประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ยังคงเน้นเนื้อหาวิชาการทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการทางสุขภาพสัตว์และเรื่องที่เกี่ยวข้อง กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์เมื่อท่านดำเนินการตามข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐาน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2555)
หน้า
วันที่เผยแพร
◊ ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Hemolytic Escherichia coli ที่เพาะแยกได้จากอวัยวะสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปี 2549 – 2553
     วัลญา วงษ์จันทอง   อาจอง อ่อนหวาน
52 - 61
3 กันยายน 2555
◊ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ
     ลัขณา รามริน   ภัทริน โอภาสชัยทัตต์
62 - 72
3 กันยายน 2555
◊ ความแตกต่างทางพันธุกรรมและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Listeria monocytogenes ที่แยกได้จากเนื้อไก่จากตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
     พัชรี ทองคำคูณ   วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์
73 - 86
18 กันยายน 2555
◊ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์ A ที่แยกได้ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 กับไวรัสที่ใช้ผลิตวัคซีน
     ร่มพฤกษ์ อุดล   สมใจ กมลศิริพิชัยพร
87 - 95
22 พฤศจิกายน 2555
◊ การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยวิธี Virus Isolation และ Real-Time RT PCR
     สมใจ กมลศิริพิชัยพร   ปณิธาน ทองทา   รัตนีย์ ทองทา   จุฬานีย์ น่วมจิตร์
96 - 102
22 พฤศจิกายน 2555

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2555)