เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจโรคไข้หวัดนก

เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจโรคไข้หวัดนก

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์ หัวหน้ากลุ่มไวรัสวิทยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม และนักวิชาการ ให้การต้อนรับสัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 และคณะในโอกาสที่นำคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศอินโดนีเซียเข้าฟังการบรรยายเรื่อง การชันสูตรโรคไข้หวัดนก และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตามโครงการประชุมวิชาการร่วมระหว่างประเทศไทย และอินโดนีเซียที่กรมปศุสัตว์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สนับสนุนให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยกองปศุสัตว์ต่างประเทศ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดประชุมร่วมกันระหวำงประเทศไทยและอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศคู่ค้า เพี่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันรื้อฟื้นการนำเข้าส่งออกนกเขาขวาเสียง ในการนี้ได้ประสานไปยังกรมปศุสัตว์ของประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชิญตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางมาร่วมประชุม เยี่ยมขมฟาร์มนกเขาขวาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาการส่งออกนกเขาขวา รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจโรคไข้หวัดนกที่ได้มาตรฐานสากลของประเทศไทยด้วย
|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจโรคไข้หวัดนก