เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน การตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

การตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะทำงานตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วยนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานฯ นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล และนายยันยงค์ คำบรรลือ เดินทางมาตรวจประเมินสถานที่และซักถามในหัวข้อเรื่อง “ภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ” ซึ่งเป็นกระบวนงานหนึ่งของกรมปศุสัตว์ ในครั้งนี้มีสัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ศูนย์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและพาเยี่ยมชมการทำงานและห้องปฏิบัติการ|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน การตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555