หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ผู้บริหารปัจจุบัน

ผู้บริหารปัจจุบัน

ผู้บริหารปัจจุบัน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์
อธิบดีกรมปศุสัตว์


สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย & OIE expert

สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านโรคบรูเซลโลสิส

สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านโรคทางไวรัสในสัตว์

นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

สัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ

สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยโหตระ
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านการผลิตและทดสอบวัคซีนไวรัส/
การวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย


นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ระดับสูง


ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

สัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย
โรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบ
คุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์

สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพิษวิทยาและชีวเคม
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ)

ส่วนกลาง


นายสัตวแพทย์เจษฎา รัตโนภาส
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา

นายสัตวแพทย์บัณฑิต นวลศรีฉาย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มไวรัสวิทยา

สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา

สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา

สัตวแพทย์เรขา คณิตพันธ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภูมิคุ้มกันวิทยา

สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพิษวิทยาและชีวเคม
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ)
หัวหน้ากลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี

สัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพสัตว์

นายสัตวแพทย์สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์เลปโตสไปโรสิส

นายสัตวแพทย์ศรายุทธ แก้วกาหลง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ

นายสัตวแพทย์พีรวิทย์ บุญปางบรรพ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ /
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์

นายสมชาย ช่างทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ส่วนภูมิภาค


นายสัตวแพทย์สหวัชร์ อึ้งวนิชบรรณ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ศออ.)

นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน ศูนย์ทดสอบและ
วิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
(ศทวช.)

[update : 27-10-2560 16:00]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home ข้อมูลองค์กร ผู้บริหารปัจจุบัน