หน้าแรก ข้อมูลองค์กร ผู้บริหารปัจจุบัน

ผู้บริหารปัจจุบัน

ผู้บริหารปัจจุบัน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต
อธิบดีกรมปศุสัตว์


นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์


สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านโรคบรูเซลโลสิส

สัตวแพทย์หญิงวิไล ลินจงสุบงกช
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านโรคปากและเท้าเปื่อย & OIE expert

สัตวแพทย์หญิง ดร.สุจิรา ปาจริยานนท์
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านโรคทางไวรัสวิทยาในสัตว์

นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

สัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล
ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์
ด้านจัดการสุขภาพสัตว์
 


นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) ระดับสูง


นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบ
คุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา
(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ)

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย
โรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)

สัตวแพทย์หญิงปราณี รอดเทียน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)
 

ส่วนกลาง


นายสัตวแพทย์เจษฎา รัตโนภาส
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพยาธิวิทยา

นายสัตวแพทย์บัณฑิต นวลศรีฉาย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มไวรัสวิทยา

นายสัตวแพทย์วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา

สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มปรสิตวิทยา

สัตวแพทย์เรขา คณิตพันธ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภูมิคุ้มกันวิทยา

นายสัตวแพทย์ ดร.วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี

สัตวแพทย์หญิง ดร.รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพสัตว์

นายสัตวแพทย์สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก
หัวหน้าศูนย์เลปโตสไปโรสิส

นายสัตวแพทย์ศรายุทธ แก้วกาหลง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ

นายสัตวแพทย์พีรวิทย์ บุญปางบรรพ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

นายสัตวแพทย์การุณ ชนะชัย
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการและ
ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์

นายสมชาย ช่างทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอมร ผ่องใส
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อม

ส่วนภูมิภาค


นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.)

นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานศูนย์ทดสอบและ
วิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
(ศทวช.)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ศวพ.) สำนักงานปศุสัตว์เขต เครือข่ายห้องปฏิบัติการ


สัตวแพทย์หญิงพัชรี ทองคำคูณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)
ผู้อำนวยการ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

นายสัตวแพทย์นฤพล พร้อมขุนทด
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)
ผู้อำนวยการ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

นายสัตวแพทย์ปฏิพร ฐาปนะกุลศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)
ผู้อำนวยการ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)
ผู้อำนวยการ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)
ผู้อำนวยการ ศวพ.ภาคตะวันออก (ชลบุรี)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2

สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)
ผู้อำนวยการ ศวพ.ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี สำนักงานปศุสัตว์เขต 7

สัตวแพทย์หญิง ดร.วันดี คงแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
(นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)
ผู้อำนวยการ ศวพ.ภาคใต้ตอนบน
จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

นายสัตวแพทย์ประสบพร ทองนุ่น
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ ศวพ.ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

[update : 13-06-2562 12:14]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home ข้อมูลองค์กร ผู้บริหารปัจจุบัน