เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติฉบับนี้เป็นฉบับครบรอบปีที่ 7 และตรงกับปีที่การสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ครบรอบ 25 ปี ซึ่งจัดให้มี การประชุมวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ยังคงเน้นเนื้อหาวิชาการทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการทางสุขภาพสัตว์และเรื่องที่เกี่ยวข้อง กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์เมื่อท่านดำเนินการตามข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐาน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)
หน้า
วันที่เผยแพร
◊ การเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคไข้หวัดนกและนิวคาสเซิลในพื้นที่กันชนของฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3
     ทาริกา ประมูลสินทรัพย์   ประพันธ์ วินัยชาติศักดิ์   ปัณณรัตน์ สวัสดิ์
1 - 8
11 มิถุนายน 2555
◊ ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดปรสิตภายในในสุกรที่เลี้ยงในจังหวัดน่าน ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2554
     กิตติชัย อุ่นจิต   จันทรา วัฒนะเมธานนท์   กิ่งดาว หมอแก้ว   สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ
     เพ็ญพร ทับเลิก   เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย
9 - 20
26 มิถุนายน 2555
◊ การศึกษาสภาวะโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ
     สุจิรา ปาจริยานนท์   นรี เกตุสิงห์   บัณฑิต นวลศรีฉาย   วรา วรงค์
21 - 30
27 มิถุนายน 2555
◊ Molecular genetic characteristics of the envelope glycoprotein (E2) gene of classical swine fever viruses isolated in Thailand
     Sujira Parchariyanon   Lamul Molee   Bandit Nuansrichay
31 - 41
27 มิถุนายน 2555
◊ การสำรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกธรรมชาติระหว่างปี 2548-2553
     ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ  ตวงรัตน์ โพธิ์เที่ยง  ศรายุทธ แก้วกาหลง  บัณฑิต นวลศรีฉาย
42 - 51
20 กรกฎาคม 2555

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)