เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม 2554)

กองบรรณาธิกายังคงเน้นเนื้อหาวิชาการทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการทางสุขภาพสัตว์และเรื่องที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าสถานที่ทำงานจะประสบปัญหาอุทกภัยทำให้หยุดทำงานหลายวัน กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เมื่อท่านดำเนินการตามข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐาน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2554)
หน้า
วันที่เผยแพร
◊ การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ser. Typhimurium, Salmonella ser. Enteritidis และ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากภาคตะวันตกของประเทศไทย
สุภาพร มีบุญ   เพชรรัตน์ ศักดินันท์
9 - 19
27 ธันวาคม 2554
◊ การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Salmonella ser. Typhimurium และ Salmonella ser. Enteritidis ที่แยกได้จากเนื้อสัตว์ในภาคตะวันตก
เพชรรัตน์ ศักดินันท์   สุภาพร มีบุญ
20 - 30
27 ธันวาคม 2554
◊ ศึกษาซีโรไทป์ของเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 โดยวิธี PCR-RFLP และซีรัมวิทยา และความไวต่อยาต้านจุลชีพ
สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์   วันทนีย์ เนรมิตมานสุข   อภัสรา วรราช   พัชรี ทองคำคูณ
31 - 40
27 ธันวาคม 2554
◊ การติดเชื้อร่วมกันของ Mannheimia haemolytica และ Mycoplasma ovipneumoniae ในแพะ
พัชรี ทองคำคูณ   ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ   ทริกา จันทมณีโชติ
41 - 52
27 ธันวาคม 2554

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม 2554)