เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เอกสารวิชาการ โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โดย
นายสัตวแพทย์ธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร
สัตวแพทย์ณัฏฐพัชร บุญมีเกษมสันต์
ส่วนควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์(ไฟล์ *.pdf จำนวน 40 หน้า ขนาด 2.011 MB)

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|