เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ รายการหนังสือ-สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555

รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555

รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ของห้องสมุดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2555)

หมวด/กลุ่ม
ชื่อหนังสือ
เลขทะเบียน
จำนวน(เล่ม)
หมายเหตุ
348.02 ส215พ พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
01508
1
 
5.150 ส215ร รายงานประจำปี 2553 
01509
1
 
638 พ1731ม แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด
01510
1
 
636.2 บ173ก การจัดการฟาร์มโคนม ฉบับปรับปรุง
01511
1
 
636.39 ค517ก การเลี้ยงแพะ
01512
1
 
294.3 พ1711ม มหาสุขาวตีวยูหสูตร
01513
1
 
5.149NIAH N277T The Leptospirosis Diagnostic Training Project under the Thailand-Australia Free Trade Agreement: Expert Group on sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards 18-20 May 2011
01514
1
 
398.6 บ473ค คู่มือมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999
01515
1
น.สพ.นิมิตร  ไตรวนาธรรม
5.149NIAH พ17ร โรครีเมอเรลโลซิส
01516
1
สพ.ญ.ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
14 มก ม192ร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1 สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์, สาขาประมง
01517
1
สพ.ญ.สมใจ กมลศิริพิชัยพร
16 ส114อ อนุสารณ์ครบ 60 ปี สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
01518
1
 
5.14 D419A Animal Health in Thailand 2009
00909
1
 
5.149NIAH N277S Summary Report on Biosafety and Bisecurity Workshop (DUNS Number 67-204-4892)
00910
1
ดร.ทวีวัฒน์  ดีมะการ

รวบรวมข้อมูล : วันดี กองนาค บรรณารักษ์


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ รายการหนังสือ-สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555