เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ รายการหนังสือ-สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2554

รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2554

รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ของห้องสมุดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ตุลาคม -พฤศจิกายน 2554)
หมวด/กลุ่ม ชื่อหนังสือ เลขทะเบียน จำนวน(เล่ม) หมายเหตุ
620.82 ศ415ร รายงานประจำปี 2553 01502 1
636.39 ศ415ก การศึกษาสภาวะโรคและสุขภาพพื้นฐานของแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย 01503 1
5.166 ส215ร รายงานประจำปี 2553 01504 1
616 น32ร โรคจากละอองน้ำ 01505 1
595.3 อ12ส สารที่นิยมใช้ในการเลี้ยงกุ้ง 01506 1
616.9 S971A Avian Influenza 00894 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
616.9 F612A Avian Histopathology 00895 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
616.9 C481A Avian Disease Manual 00896 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
636.5 S132D Diseases of Poultry 00897 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
616.07 K95R Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease 00898 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
616.075 P476E Early, Rapid and Sensitive Veterinary Molecular Diagnostics-Real Time PCR Applications 00899 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
616.075 K35P PCR Troubleshooting and Optimization the Essential Guide 00900 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
616.079 M428M Modern Concepts of Immunology in Veterinary Medicine: Poultry Immunology Vol. III. 00901 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
616.9 D861A A Laboratory Manual for the Isolation, Identification, and Characterization of Avian Pathogens 00902 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
576 C953T The ELISA Guidebook 00903 1 น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์
รวบรวมข้อมูล : วันดี กองนาค บรรณารักษ์

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ รายการหนังสือ-สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด รายการหนังสือ / สิ่งพิมพ์ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2554