เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ R2R

การถ่ายทอดความรู้ R2R

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการการจัดการความรู้ KM สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การถ่ายทอดความรู้ R2R ได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานในเปิดงาน สัตวแพทย์หญิงจารุณี สาตรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพชีวัตถุสำหรับสัตว์ มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร พร้อมด้วยสัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา คุณมาลี ธีรานุสนธิ์ เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ร่วมดำเนินรายการ การบรรยายประกอบด้วยหัวข้อย่อยคือ เรื่อง R2R Criteria โดยสัตวแพทย์หญิงมานวิกา ผลภาค นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) และเรื่อง R2R เล่าสู่กันฟังโดยคุณอนุสรณ์ อยู่เย็น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นบุคลากรของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

R2R มีคำเต็มว่า Routine to Research หมายถึง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย โดยที่ผลลัพธ์ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ได้ผลงานวิจัยอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีเป้าหมายนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางานประจำนั้นๆ ด้วย นับว่า R2R เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ R2R