หน้าแรก แผนงาน-วิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจัย 2550

โครงการวิจัย 2550

8 โครงการ
1. การสำรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอพยพและนกประจำถิ่น (2549 - 2553)
2. การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปอีไลซ่า สำหรับชันสูตรโรคเมลิออยโดซิสในปศุสัตว์ทางซีรัมวิทยา (2549-2552)
3. การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR ในการตรวจโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่สำคัญในระบบทางเดินหายใจจากปอดสุกร (2550- 2552)
4. การศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ (2551-2552)
5. การตรวจหา suilysin และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรป่วย สุกรปกติที่ เป็นพาหะนำโรค และคนที่สัมผัสกับสุกร โดยใช้เทคนิค PCR (2550-2552)
6. ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรและมนุษย์ โดยใช้เทคนิค pulsed-field gel electrophoresis (2550-2552)
7. พัฒนาการตรวจหาเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส และยีนที่จำเพาะต่อซีโรไทป์ โดยใช้เทคนิค multiplex PCR (2550-2552)
8. การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลซิสและเมลิออยโดซิสในแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย (2549-2551)

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|