เมนูย่อย

หน้าแรก แผนงาน-วิจัย แผนงานวิจัย โครงการวิจัย 2551

โครงการวิจัย 2551

12 โครงการ
1. การสำรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอพยพและนกประจำถิ่น สพ.ญ. ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ 2549-2553
2. การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปอีไลซ่าสำหรับชันสูตรโรคเมลิออยโดซิสในปศุสัตว์ทางซีรัมวิทยา สพ.ญ. สุรีย์ ธรรมศาสตร์ 2549-2552
3. การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA ด้วย electro elution แอนติเจนเพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคทริคิโนซิสในสุกร สพ.ญ. มนทกานติ์ วงศ์ภากร 2549-2551
4. การพัฒนาชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อ Burkhloderia pseudomallei โดยเทคนิค hybridization น.สพ. ดร. วงศ์อนันนต์ ณรงค์วาณิชการ 254-2551
5. การทดสอบความชำนาญโดยการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ น.สพ. โสภณ ท้วมแสง 2549-2551
6. การศึกษาคุณสมบัติทางด้านโมเลกุลของเชื้อไข้หวัด H5N1subtype ที่แยกในประเทศไทย น.สพ. บัณฑิต นวลศรีฉาย 2549-2550
7. การผลิตชีวสารเพื่อการวินิจฉัยและควบคุมโรคไข้หวัดนก สพ.ญ. ดร. สุจิรา ปาจริยานนท์ 2549-2551
8. การศึกษาสภาวะของการติดเชื้อ Streptococcus suis ในสุกร และความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยากับคน สพ.ญ. ดร. พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 2550-2551
9. ตรวจหา suilysin และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรป่วย สุกรปกติที่เป็นพาหะของโรค และคนที่สัมผัสกับสุกรโดยใช้เทคนิค PCR สพ.ญ. ดร. พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 2550-2552
10. การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรและมนุษย์โดยใช้เทคนิค pulsed-field gel electrophoresis สพ.ญ. พัชรี ทองคำคูณ 2550-2552
11. พัฒนาการตรวจหาเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส และยีนที่จำเพาะต่อซีโรไทป์โดยใช้เทคนิค multiplex PCR นางสาวอภัสรา วรราช 2550-2552
12. การศึกษา Subtype ของเชื้อไวรัส Avian Influenza A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย สพ.ญ. รื่นฤดี บุณยะโหตระ 2550-2551

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|