เมนูย่อย

หน้าแรก แผนงาน-วิจัย แผนงานวิจัย โครงการวิจัย 2552

โครงการวิจัย 2552

14 โครงการ
1.การสำรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอพยพและนกประจำถิ่น (2549 - 2553)
2.การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปอีไลซ่า สำหรับชันสูตรโรคเมลิออยโดซิสในปศุสัตว์ทางซีรัมวิทยา (2549-2552)
3.การศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ (2551-2552)
4.การตรวจหา suilysin และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรป่วย สุกรปกติที่เป็นพาหะนำโรค และคนที่สัมผัสกับสุกร โดยใช้เทคนิค PCR (2550-2552)
5.ศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรและมนุษย์ โดยใช้เทคนิค pulsed-field gel electrophoresis (2550-2552)
6.พัฒนาการตรวจหาเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส และยีนที่จำเพาะต่อซีโรไทป์ โดยใช้เทคนิค multiplex PCR (2550-2552)
7.สภาวะโรคทางปรสิตในทางเดินอาหารของแพะทางภาคใต้ของประเทศไทย (2552-2553)
8.การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Caprine arthritis encephalitis virus ในซีรัมของแพะภาคใต้ของประเทศไทย (2552-2553)
9.การศึกษาค่าทางชีวเคมีของเลือดแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย (2552-2553)
10.พัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธีอีไลซ่า (2552-2553)
11.ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่แยกได้จากพื้นที่ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2552-2553)
12.การพัฒนาเทคนิค multiplex PCR ในการตรวจโรคที่เกิดจากแบคทีเรียที่สำคัญในระบบทางเดินหายใจจากปอดสุกร (2550-2552)
13.การตรวจการติดเชื้อ Mycoplasma hypopneumoniae จากเนื้อเยื่อแช่ฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส (2552-2554)
14.การผลิต recombinant protein ของเชื้อ Mycoplasma hypopneumoniae เพื่อตรวจการติดโรค Mycoplasmal pneumonia of swine

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|