เมนูย่อย

หน้าแรก แผนงาน-วิจัย แผนงานวิจัย โครงการวิจัย 2553

โครงการวิจัย 2553

23 โครงการ
1. การสำรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอพยพและนกประจำถิ่น เป็นเงิน 1,255,400 บาท
2. พัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธีอีไลซ่า (วิไล) เป็นเงิน 261,100 บาท
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่แยกได้จากพื้นที่ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2552 - 2553 (ร่มพฤกษ์)เป็นเงิน 291,300 บาท
4. การศึกษาทางซีรั่มวิทยาของโรคบรูเซลโลซีสและเมลิออยโดซีสในแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย (พรทิพย์)เป็นเงิน 202,300 บาท
5. สภาวะโรคทางปรสิตในทางเดินอาหารของแพะทางภาคใต้ของประเทศไทย (รุจีรัตน์) เป็นเงิน 311,300 บาท
6. การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Caprine arthritis encephalitis virus ในซีรั่มของแพะภาคใต้ของประเทศไทย (ช้องมาศ) เป็นเงิน 249,000 บาท
7. การศึกษาค่าทางชีวเคมีของเลือดแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย (สุธี) เป็นเงิน 185,800 บาท
8. การตรวจการติดเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae จากเนื้อเยื่อแช่ฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส (ชิต) เป็นเงิน 239,000 บาท
9. การผลิต recombinant protein ของเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae เพื่อตรวจการติดโรค Mycoplasmal pneumonia of swine ในระยะเริ่มแรกโดยวิธีอีไลซ่า (พัชรี) เป็นเงิน 239,000 บาท
10. การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็นรูปสำหรับชันสูตรโรคเคเอชวีในปลาคาร์พในประเทศไทย (ทินรัตน์) เป็นเงิน 328,600 บาท
11. การพัฒนา multiplex PCR สำหรับตรวจหาซีไรไทป์ และยีน Tox A ของเชื้อ Pasteurella multocida ที่แยกได้จากสุกร (พัชรี) เป็นเงิน 243,400 บาท
12. การเฝ้าระวังโรคโลหิตจางติดต่อในฟาร์มไก่เนื้อที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค (ชิต) เป็นเงิน 106,100 บาท
13. การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย (รื่นฤดี) เป็นเงิน 378,100 บาท
14. การศึกษาค่าโคลิจเอสเตอร์เรสของเลือดแพะในภาคใต้ของประเทศไทย (อรษา) เป็นเงิน 415,200 บาท
15. การศึกษาสภาวะโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ (สุจิรา) เป็นเงิน 845,400 บาท
16. การเฝ้าระวังทางซีรัมวิทยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในภาคกลางของประเทศไทย (รื่นฤดี) เป็นเงิน 191,700 บาท
17. การศึกษาคุณสมบัติและความรุนแรงของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ในไก่เนื้อ (พรทิพย์) เป็นเงิน 103,200 บาท
18. การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคโลหิตจางติดต่อในไก่ในเขตสำนักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 1 (สุรศักดิ์) เป็นเงิน 207,800 บาท
19. การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธี Real-Time PCR (ปณิธาน) เป็นเงิน 415,800 บาท
20. การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยในช้างในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 (ดิลก) เป็นเงิน 339,300 บาท
21. การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 (ปณิธาน) เป็นเงิน 415,800 บาท
22. การเฝ้าศึกษาภาวะการติดเชื้อ West Nile ในประเทศไทย (บัณฑิต) เป็นเงิน 845,400 บาท
23. การพัฒนาชุดทดสอบ multiplex PCR สำหรับการจำแนกชนิดเชื้อบรูเซลลา (เรขา) เป็นเงิน 161,500 บาท

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|