หน้าแรก ข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรกลุ่มพยาธิวิทยา (Pathology Section)

 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเกิดพยาธิสภาพของโรคและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้านพยาธิวิทยาให้มี ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านพยาธิวิทยา และดำเนินการวินิจฉัยชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสารที่มีความจำเพาะต่อวิธีการตรวจทางพยาธิวิทยา
 • ศึกษา วิจัยด้านชีวโมเลกุลทางด้านพยาธิวิทยา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

กลุ่มไวรัสวิทยา (Virology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับเชื้อไวรัส และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคด้านไวรัสวิทยา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัสวิทยา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสาร ชุดทดสอบ และวัคซีนต้นแบบทางไวรัสวิทยา
 • ศึกษา วิจัยด้านชีวโมเลกุลของเชื้อไวรัส
 • อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ไวรัสวิทยา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัสวิทยา

กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา (Bateriology and Mycology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียและเชื้อรา และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้านแบคทีเรียและเชื้อรา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ดำเนินการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคทางแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสาร สารทดสอบ และวัคซีนต้นแบบทางแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ศึกษา วิจัยด้านชีวโมเลกุลของแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ศึกษาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพเพื่อการรักษาและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
 • อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์แบคทีเรียและเชื้อรา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางแบคทีเรียและเชื้อรา

กลุ่มปรสิตวิทยา (Parasitology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับปรสิตภายในและภายนอก และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรค ด้านปรสิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านปรสิตวิทยา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตชีวสารที่มีความจำเพาะต่อวิธีการตรวจทางปรสิตวิทยา
 • ศึกษา วิจัยโรคสัตว์ที่เกิดจากปรสิตด้านชีวโมเลกุล
 • อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ปรสิตในสัตว์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการชันสูตรโรคปรสิตทางห้องปฏิบัติการ

กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunolgy and Serology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของสัตว์ต่อเชื้อโรค และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ด้านอิมมูนและซีรัมวิทยาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางอิมมูนและซีรัมวิทยา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตชีวสาร ชุดทดสอบและวัคซีนต้นแบบทางอิมมูนและซีรัมวิทยา
 • ศึกษา วิจัยระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคทางอิมมูนและซีรัมวิทยา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางอิมมูนและซีรัมวิทยา

กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี (Toxicology and Biochemistry Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับชีวเคมีและพิษวิทยา และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ด้านชีวเคมีและ พิษวิทยาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีวเคมีและพิษวิทยา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในระดับโมเลกุล
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อผลิตชุดทดสอบต้นแบบทางชีวเคมีและพิษวิทยา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคทางชีวเคมีและพิษวิทยา

ศูนย์เลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis Center)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสและพิสูจน์สายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปราในสัตว์ทุกชนิด
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตชีวสาร ชุดทดสอบและวัคซีนต้นแบบ
 • ศึกษา วิจัยระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ หาความสัมพันธ์ของโรคระหว่างสัตว์และคน เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคเลปโตสไปโรสิส
 • เป็นศูนย์กลางการเตรียมและสนับสนุนชีวสาร และเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์ของเชื้อเลปโตสไปรา
 • อนุรักษ์ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และทางชีวโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปรา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวินิจฉัยและชันสูตรโรคเลปโตสไปโรสิส

กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Epidemiology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านโรคสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า ด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ โดยการติดตาม และประสานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้สัตว์เกิดโรค การแพร่โรค และความรุนแรงของโรคทั้งโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติ และ/หรือ โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อของสัตว์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่การปศุสัตว์ของประเทศ เพื่อหาวิธีควบคุม ป้องกัน กำจัด และบำบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • รวบรวมและประมวลผล จากการตรวจวินิจฉัยและการชันสูตรโรคสัตว์ต่างๆ เพื่อวางแผน และพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
 • จัดระบบการจัดการตัวอย่างสำหรับงานวิจัย วิเคราะห์ และการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์ และรายงานผลต่อผู้รับบริการอย่างครบวงจร
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และเกษตรกร

กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Quality Assurance Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการชันสูตรโรคสัตว์
 • ดำเนินการให้มีการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานสากล
 • พร้อมทั้งติดตามดูแลการรักษาระบบคุณภาพให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์

กลุ่มส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพสัตว์ (Animal Health Research and Innovation Section)

กลุ่มสัตว์ทดลอง (Experimental Animal Section)
 • ศึกษา วิจัย ค้นคว้า และควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลองให้ตรงตามมาตรฐานสากล
 • จัดหาสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อการวิจัย วินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ใช้ในการศึกษา วิจัย วินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลและการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ (Animal Health Management Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า และประมวลข้อมูลทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการสัตวแพทย์ให้แก่นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง
 • จัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • จัดระบบสารสนเทศด้านวิชาการสุขภาพสัตว์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
 • จัดเตรียมสื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ให้แก่หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารทั่วไป (General Adminitration Section)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน การบัญชี พัสดุ และการบริหารงานบุคคล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • จัดหาวัสดุ และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการวิจัย และชันสูตรโรคสัตว์
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล โทรศัพท์ ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น ห้องปลอดเชื้อ ฯลฯ
 • ตรวจสอบ ซ่อมแซมครภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง
 • ดูแลด้านความสะอาด ความเรียบร้อย และความปลอดภัย
 • ให้บริการยานพาหนะ
 • ประชาสัมพัน์และติดต่อประสานงาน

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศออ.) : Regional Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease in Southeast Asia ( RRL)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านการวินิจฉัย และพิสูจน์เชื้อที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทุกชนิดหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคปากและเท้าเปื่อยทั้งในและต่างประเทศ
 • ศึกษา วิจัยทางระบาดวิทยา ไวรัสชนิดย่อย แอนติเจน และแอนติบอดี และการกลายพันธุ์ระดับชีวโมเลกุล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวินิจฉัย การเตรียมสนับสนุนชีวสาร และเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยในระดับภูมิภาค
 • ดำเนินการด้านระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบ
 • ดำเนินการด้านบริการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวินิจฉัยและชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย

ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (ศทวช.) : Veterinary Biologics Assay and Research Center (VBAC)
 • ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์และ เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบวัคซีนสัตว์อาเซียน (ASEAN animal Vaccine Testing Laboratory )
 • เป็น National Focal Point for Animal Vaccines
 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ ทั้งที่ผลิตในประเทศไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ สารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เช่น วัคซีนท็อกซอยด์ สารเิสริมภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป เช่น เซรุ่ม และสารช่วยในการพิเคราะห์โรค และออกใบรับรองผลการตรวจสอบ (Certificate of Analysis)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบและจัดทำมาตรฐานชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาแอนติเจน แอนติซีรั่ม และชุดทดสอบเพื่อใช้ในการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิตและตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการและการบริหารจัดการทดลองสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการผลิต การตรวจสอบและการใช้ชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home ข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กร