เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2550 โดยองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการเลี้ยงดูสุนัขให้ประชาชนรับทราบถึงความรุนแรงของโรค สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือมีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า โรคหมาบ้า โรคหมาว้อ (ภาษาอีสาน) โรคกลัวน้ำ เป็นต้น การกำจัดโรคนี้จากสุนัขซึ่งเป็นสัตว์นำโรคหลักด้วยการส่งเสริมให้เจ้าของสุนัขมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ต้องนำสุนัขทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งตามหลักองค์การอนามัยโลกต้องฉีดวัคซีนสุนัขให้ได้ร้อยละ 80 ของจำนวนสุนัขทั้งหมด คนที่ถูกสุนัขที่สงสัยว่าบ้ากัดก็ต้องรีบล้างแผลและไปพบแพทย์ทันที ให้มีการรณรงค์จัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในช่วงเดือนกันยายน จำนวน 46 ประเทศทั่วโลก โดยกำหนดพันธกิจ คือ "Together We Can Make Rabies History" แปลเป็นไทยพอได้ใจความว่า "หากพวกเราร่วมมือกันแล้วสามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปเหลือเพียงตำนานในอดีต...."
       สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร มีข้อตกลงหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละปีโดยในวันงานจะมีการมอบธงให้เจ้าภาพในปีต่อไป จากที่ประชุมเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดให้วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur : พ.ศ.2365-2438) นักวิทยาศาสตร์เคมีและจุลวิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2428 ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ของไทย เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเนื้อเยื่อเซลล์ประสาทของกระต่ายทดดลอง นำมาฉีดให้กับคนครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2428 ก่อนหน้าที่จะผลิตวัคซีนได้สำเร็จพบว่าผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 มีการคิดค้นวัคซีนชนิด tissue culture จนถึงปัจจุบันมีการผลิตวัคซีนชนิด human diploid cell
       ทั้งนี้ได้กำหนดพันธกิจของงานในแต่ละประเทศจะจัดงานในเดือนกันยายน มีตราสัญลักษณ์เป็นตรารูปโลกมีภาพคน สุนัขและค้างคาว ล้อมรอบด้วยตัวหนังสือ World Rabies Day September 28 อยู่ในวงแหวน 2 ชั้น ซึ่งจะใช้ภาษาของแต่ละประเทศ ในประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2550 มีหลายหน่วยงานร่วมด้วย เช่น กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปีพ.ศ.2551 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน วันที่ 28 กันยายน ปี 2552 กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายในทุกจังหวัดโดยประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ในช่วง 1-30 กันยายน ในปี 2553 กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพหลัก และปี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพหลัก กำหนดจัดงานในวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม [ คลิ้ก ] โดยมีกิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 2554 การจัดงานแต่ละครั้งทุกหน่วยงานข้างต้นจะเข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันงานและส่วนภููมิภาคจัดให้มีกิจกรรมร่วมด้วย
       องค์การอนามัยโลกและองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ได้ตั้งเป้าหมายว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะหมดไปจากโลกในปี พ.ศ.2563 จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ทั่วโลกเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศ และจากโลกจองเรา วันนี้สุนัขกว่า 4.6 ล้านตัวใน 135 ประเทศทั่วโลกได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว นายปรีชาสมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ แจ้งเตือนใหรีบนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเสียแต่เนิ่นๆ ไม่ต้องรอให้ถึง 28 กันยายน ก่อนที่จะสายเกินแก้ เพราะโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรง ติดต่อจากสัตว์สู่คน ถ้าคนป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันเวลาและถูกวิธีจะเสียชีวิตทุกราย พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่คนส่วนมากเป็นสุนัขและแมว เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุด และนิยมเลี้ยงไว้ที่บ้านกันอย่างแพร่หลาย ในต่างประเทศพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ เป็นพาหะนำโรค เช่น ค้างคาว แร็คคูน สกั้งค์ สุนัขป่า และเฟอร์เร็ท
       ในส่วนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจหลักทางด้านตรวจวินิจฉัยโรค มีความพร้อมและศักยภาพของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธี Fluorescent Antibody Technique ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO17025 ทั้งที่กรุงเทพฯ คือ กลุ่มไวรัสวิทยา และห้องปฏิบัติการเครือข่ายในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) [ ข้อมูลเพิ่มเติม....คลิ้ก]
ข้อมูล :

สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์
http://www.immunizationinfo.org/vaccines/rabies

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน