เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม KM FORUM 2011

KM FORUM 2011

เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้นำเสนอผลงาน KM เรื่อง การจัดการความรู้อย่างยั่งยืนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดบอร์ดนิทรรศการงานแสดงในงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง เพื่อนำเสนอผลงานเป็นโปสเตอร์ภาพต้นไม้แห่งความรู้ที่ได้จากการกลั่นกรองมาจากการดำเนินงานหลัก 2 ประการ คือ การวิเคราะห์ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ขับเคลื่อนด้วย CoP ต่างๆ ที่เกิดจากความสนใจในเรื่องเดียวกันช่วยกัน ผลิตเป็นองค์ความรู้มากมาย องค์ประกอบที่สำคัญคือ ผู้บริหารมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในบรรยากาศที่เป็นกันเอง คณะกรรมการช่วยกันขับเคลื่อนและบุคลากรของหน่วยงาน มีใจเสียสละ และใส่ใจในงาน ด้วยกระบวนงานดังกล่าว ทำให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะเรามีการจัดการความรู้อย่างยั่งยืน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|