เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม ประชุมการจัดการความรู้

ประชุมการจัดการความรู้

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในขอบข่ายต่างๆ และยังมีขอบข่ายการทดสอบที่สำคัญอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องขอรับรองเพิ่มเติม ทำให้บุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบขอบข่ายใหม่ๆ เข้ามาในระบบคุณภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังต้องมีการรักษาระบบคุณภาพขอบข่ายเดิมให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ การจัดการความรู้ (Knowledge management) ด้านระบบคุณภาพที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2554 เป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถจัดการความรู้ด้านระบบคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น ทำให้เกิดการพัฒนาระบบคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม ประชุมการจัดการความรู้