เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - กันยายน

What is your diagnosis ? 2553 - กันยายน

ประวัติ
แกะ 3 ตัว อายุ 1 - 3 ปี มีอาการผิดปกติทางระบบหายใจเรื้อรัง เริ่มจากหายใจลาบากและเสียงดัง ต่อมามีน้ำมูกใสๆไหลออกมาจากจมูกทั้งสองข้างเป็นจานวนมาก เมื่อก้มหัวลงน้ำมูกจะไหลออกมาเป็นทาง มีไข้ขึ้นๆ ลงๆ น้ำหนักลด ผอม และตายในที่สุด ระยะป่วยถึงตายประมาณ 4 - 6 เดือน แกะได้รับการรักษา โดยยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ ร่วมกับยาบารุงตั้งแต่เริ่มมีอาการ แต่อาการไม่ดีขึ้น สัตว์ตายในสภาพผอม พร้อมมีน้ำมูกใสๆ จำนวนมากที่จมูกทั้งสองข้าง (ภาพที่ 1- 2)

ผ่าซาก
ผ่าซาก พบรอยโรคเฉพาะที่ปอดทั้งสองข้าง โดยพบหย่อมขนาดต่างๆ สีขาวเทา เนื้อแน่น กระจายทั่วปอด เมื่อผ่าตามขวางของหย่อมดังกล่าว พบฐานของหย่อมอยู่ในเนื้อปอด (ภาพที่ 3)

รอยโรค
รอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา ของปอดพบกลุ่ม alveoli มีรูปร่างคล้าย acini ขนาดต่างๆกัน (ภาพที่ 4) alveolar epithelium มีการเจริญงอกเกิน (hyperplasia) รูปร่างเป็น cuboidal หรือ columna บาง alveolar epithelium ดังกล่าวเจริญยื่นเข้าไปใน alveolar lumen มีลักษณะคล้าย papillary (ภาพที่ 5)

คำถาม
แกะเป็นโรคอะไร....?
1. Ovine respiratory disease
2. Ovine adenovirus
3. Ovine pulmonary adenomatosis


ภาพที่ 3 แสดงหย่อมขนาดต่างๆ สีขาวเทา เนื้อแน่น กระจายทั่วปอด

ภาพที่ 4 กลุ่ม alveoli มีรูปร่างคล้าย acini ขนาดต่างๆ
กระจายทั่วเนื้อปอด (H&E, X10)

ภาพที่ 5 ขยายจากภาพที่ 4 aveolar epithelial hyperplasia
ยื่นเข้าไปใน alveolar lumen (H & E, X20)

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ What is your diagnosis ? What is your diagnosis ? 2553 - กันยายน