เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2549)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2549)

ก่อนอื่นทางกองบรรณาธิการวารสารสถาบันสุขภาพ สัตว์แห่งชาติ ขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ให้ความสนใจ และไว้วางใจส่งผลงานวิชาการมาลงในวารสารฯ ผลงานวิชาการใดๆ จะไม่ก่อประโยชน์เลย หากไม่ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน วารสารฯ จึงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นสื่อกลางนำผลงานวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ ออกเผยแพร่ เพื่อให้นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้นำเอาไปศึกษาค้นคว้า ตลอดจนนำไปใช้ เป็นประโยชน์ต่อ ไป......27 กันยายน 2549
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2549)
หน้า
วันที่เผยแพร่
การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโรคไข้หวัดนกโดยใช้ชุดทดสอบสำเร็จรูปไวรัสไข้หวัดใหญ่ A ชนิดให้ผลรวดเร็ว
ทริกา จันทมณีโชติ ลัดดา ตรงวงศา สุรศักดิ์ ชื่นใจ
77 - 88
27 ก.ย. 49
การพัฒนา Dot-ELISA สำหรับตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus
มนยา เอกทัตร์ เรขา คณิตพันธ์ นิตยา ศรีแก้วเขียว สุรีย์ ธรรมศาสตร์
89 - 98
4 ต.ค. 49
การวิเคราะห์แนวโน้มการปนเปื้อนสารคาร์บาเมทในปศุสัตว์ระหว่างปี 2542-2548
มาลี ธีรานุสนธิ์ ระวิวรรณ วิเชียรทอง ชิต ศิริวรรณ์
99 - 107
10 ต.ค. 49
ค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีคลินิคของเลือดปลาหมอตาลในบ่อเพาะเลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรี
นันทริกา ชันซื่อ มนทกานติ์ วงศ์ภากร
108 -116
17 ต.ค. 49
การหาค่าความสัมพันธ์ทางซีรัมวิทยาของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไทป์ A ที่แยกได้ในประเทศไทยระหว่างปี 2546-2548
สมใจ กมลศิริพิชัยพร ร่มพฤกษ์ อุดล
117 - 125
24 ต.ค. 49
การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ โดยวิธี Fluorometry
ลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย พนม ใสยจิตร์ ละณี สุขถิ่นไทย
126 - 134
2 พ.ย. 49
คลอเตตราซัยคลินและออกซี่เตตราซัยคลินในอาหารสัตว์จาก 4 จังหวัดภาคตะวันตก
เพชรรัตน์ ศักดินันท์ ตระการศักดิ์ แพไธสง สิริลักษณ์ สายหงษ์
135 - 143
16 พ.ย. 49
รายงานสัตว์ป่วย การตายของลิงมาร์โมเซ็ทนำเข้า
มนทกานติ์ วงศ์ภากร นพพร โต๊ะมี ลัดดา ตรงวงศา
144 - 152
16 พ.ย. 49
ความสัมพันธ์ของปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารโคต่อค่าที่ตรวจพบในน้ำนม
ลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย พนม ใสยจิตร์ ละณี สุขถิ่นไทย
153 - 161
20 พ.ย. 49
อะฟลาทอกซินในอาหารโคนมจากภาคตะวันตกของประเทศไทย
นพดล มีมาก เพชรรัตน์ ศักดินันท์
162 - 170
20 พ.ย. 49

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2549)