เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2550)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2550)

<
นับว่าวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานในการตรวจสอบ คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพจากนักวิชาการที่สนใจส่งผลงานมาเผยแพร่ในฉบับที่ผ่านมารวม 17 เรื่อง มีผู้เปิด ชมและดาวน์โหลดข้อมูลพอสมควร ทางทีมงานขอขอบคุณทุกๆ ท่าน หากนักวิชาการไม่ส่งผลงานมาเผยแพร่แล้ววารสารของเราคงไม่มีโอกาสปรากฏอยู่บนหน้าเว็บนี้ หวังว่านักวิชาการจะส่งผลงานมาเผยแพร่โดยยินดีรับผลงานวิจัย/บทความวิชาการ จากทุก สังกัดทั้งหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และเอกชน สำหรับฉบับนี้มีเรื่องนำเสนอที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพสัตว์อยู่หลายเรื่อง เชิญติดตามต่อไป
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2550)
หน้า
วันที่เผยแพร่
การตรวจพบสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในสุกรจากฟาร์มและโรงฆ่าในภาคตะวันตกของประเทศไทย
นพดล มีมาก สิริลักษณ์ สายหงษ์
171 - 179
11 ม.ค. 50
การเปรียบเทียบความใช้ได้ของวิธีทดสอบในการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโคโดยวิธี RBT EDTA-TAT และ ELISA
พรทิพย์ ชูเมฆ นิตยา ศรีแก้วเขียว
180 - 188
12 ก.พ. 50
การศึกษาสภาวะโรค Brucellosis ในแพะภาคใต้ของประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2547-2549
พรทิพย์ ชูเมฆ บุญเลิศ อ่าวเจริญ ประสบพร ทองนุ่น
189 - 195
22 ก.พ. 50
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
สมชาย ช่างทอง
196 - 203
19 มี.ค. 50

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2550)