เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550)

ถึงแม้ขณะนี้จะมีรายงานข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งปรับปรุง กลยุทธ์และฟื้นฟูความสมานฉันท์ให้ดีขึ้น แต่วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีข่าวดีมา ประชาสัมพันธ์ให้กับสัตวแพทย์สมาชิกสัตวแพทยสภา ที่ส่งผลงานทางวิชาการมาเผยแพร่ในวารสารของเรา ท่านมี สิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิต จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต/เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต/เรื่อง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท/เรื่อง/คน ทั้งนี้ท่านต้องยื่นความจำนง โดยกรอก แบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย กรณีในกลุ่มที่ 4 ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ www.cce-vet.org แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116 , 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397 นอกจากนี้ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าผลงานวิชาการทุกเรื่องที่เผยแพร่ทางวารสารของเราแล้ว สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประกอบการขอประเมินปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ทันทีสำหรับ วารสารฉบับนี้ได้ออกแบบหน้าหลักใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิชาการจะส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารของเรา โดย บก. รอรับผลงานของท่านไปจนถึง 31 สิงหาคม 2550 นี้
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550)
หน้าวันที่เผยแพร่
  • สภาวะการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์โครงการมาตรฐานฟาร์มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน [full text]
อภิรมย์ เจริญไชย   สุกัญญา นาคสุนทร   สาทิส ผลภาค   นิยมศักดิ์ อุปทุม
1 - 930 พฤษภาคม 2550
  • การสำรวจสภาวะพยาธิภายในในสัตว์ปีกที่เลี้ยงในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยในปี 2549 [full text]
กิตติชัย อุ่นจิต   กิ่งดาว หมอแก้ว   สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ
10 - 1721 มิถุนายน 2550
  • ความปลอดภัยของเนื้อสุกรต่อโรคทริคิโนซิสในเขตพื้นที่การเลี้ยงปศุสัตว์ภาคกลาง [full text]
ปัจฉิมา อินทรกำแหง ณชัย ศราธพันธุ์ มนทกานติ์ วงศ์ภากร กิตติชัย อุ่นจิต กิ่งดาว หมอแก้ว สุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ
18 - 265 กรกฎาคม 2550
  • ซีโรวาร์และการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Salmonella ที่แยกได้จาก เนื้อสุกร และเนื้อไก่ ในภาคใต้ [full text]
อุไม บิลหมัด   สายันต์ ย้อยดำ   ธีรพรรณ ภูมิภมร   ประสบพร ทองนุ่น   ประภัสสร อนันต์
27-3711 กรกฎาคม 2550
  • ปรสิตในทางเดินอาหารและในเลือดโคที่ตรวจพบในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช [full text]
รุจีรัตน์ วรสิงห์
38 - 4723 กรกฎาคม 2550
  • การศึกษาค่าโลหิตวิทยาและสภาวะการติดพยาธิใบไม้ตับของโคชนพื้นเมือง [full text]
พัชรากร ไชยสลี   รุจีรัตน์ วรสิงห์   ประภัสสร อนันต์   ประสบพร ทองนุ่น
48 - 5327 สิงหาคม 2550

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2550)