เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา

ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา

กลุ่มปาราสิตวิทยา (Parasitology Section)
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับปาราสิตภายในและภายนอก และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรค ด้านปาราสิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
- เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านปาราสิตวิทยา
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตชีวสารที่มีความจำเพาะต่อวิธีการตรวจทางปาราสิตวิทยา
- ศึกษา วิจัยโรคสัตว์ที่เกิดจากปาราสิตด้านชีวโมเลกุล
- อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ปาราสิตในสัตว์
- ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการชันสูตรโรคปาราสิตทางห้องปฏิบัติการ

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา