เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2551)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2551)

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2551 นี้ ทางคณะผู้จัดทำวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านประสพความสุขความเจริญทั้งกายและใจ ตลอดไป ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจและส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารของเรา ส่วนสัตวแพทย์สมาชิกสัตวแพทยสภา ที่ส่งผลงานทางวิชาการมาเผยแพร่ในวารสารของเรา มีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิต จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต/เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต/เรื่อง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท/เรื่อง/คน ยื่นความจำนง โดยกรอก แบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย ดาวน์โหลด แบบฟอร์มที่ www.cce-vet.org แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116 , 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397 ในฉบับนี้นอกจากจะมีงานวิจัยแล้วยังมีบทความวิชาการอีกด้วย


ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2551)
หน้า
วันที่เผยแพร่
 • การตกค้างของสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในไขมันไก่จากโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือตอนบนปีงบประมาณ 2549 [full text]
  ชนิกานต์ เชื้อหมอ ศิริขวัญ แสงมณี จำรัส เลิศศรี จินตนา อภิวงค์งาม
110 - 117
17 ม.ค. 51
 • การสำรวจการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli จากอุจจาระไก่และสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างปี 2546-2548 [full text]
  เนตรชนก จิวากานนท์ สุจิตราภรณ์ ลิมาภิรักษ์ ชุลีรัตน์ สร้อยสุวรรณ์
118 - 129
17 ม.ค. 51
 • บทความวิชาการ : แนวทางการวินิจฉัยสาเหตุการแท้งลูกในสัตว์เศรษฐกิจ [full text]
  เจษฎา รัตโณภาส ทริกา จันทมณีโชติ
130 - 134
21 ม.ค. 51
 • ยาฆ่าแมลงที่ตรวจพบในปศุสัตว์ของภาคใต้ปี พ.ศ. 2539-2549 [full text]
  สุธี รัตนะ อรษา อรุณสกุล
135 - 147
1 ก.พ. 51
 • สารต้านจุลชีพกลุ่มไนโตรฟูแรนในอาหารสัตว์จากฟาร์มภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2548-2550 [full text]
  จำรัส เลิศศรี อัมพวัน ตฤษณารมย์
148 - 154
21 เม.ย. 51

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2551)