เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2551)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2551)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฉบับนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจโปรดติดต่อ นายสัตวแพทย์ ดร. ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ฯ โทรศัพท์ : 0-25798908 ถึง 14 ต่อ 202 (วัน - เวลาราชการ) โทรสาร : 0-25798918 ถึง 19 อีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หรือส่งตัวอย่างได้ที่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เลขที่ 50/2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติดังกล่าว จึงได้เสนอบทความ คู่มือการตรวจและวินิจฉัยโรคในกุ้งทะเล รวมทั้งงานวิจัย และบทความวิชาการอื่นๆ อีกด้วย ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณท่านที่เยี่ยมชมและให้ความสนใจส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารของเราซึ่งหากท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา โดยที่ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต / เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต / เรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท / เรื่อง / คน สามารถยื่นความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.cce-vet.org แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2551)
หน้า
วันที่เผยแพร่
 • ค่าเคมีคลินิกในเลือดม้าขี่ [full text] อัจฉรา ธีระพันธ์ ละณี สุขถิ่นไทย เสริมพันธุ์ สุนทรชาติ
61 -71
19 กันยายน 2551
 • องค์ประกอบน้ำนมดิบโคนมรายฟาร์มจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2548 [full text] ธีรพรรณ ภูมิภมร ประสบพร ทองนุ่น
72 - 80
19 กันยายน 2551
 • คู่มือการตรวจและวินิจฉัยโรคในกุ้งทะเล [full text] ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์
81 - 126
19 กันยายน 2551
 • เชื้อแบคทีเรียที่เป็นปัญหาในสุกรที่พบในปี 2550 [full text] พัชรี ทองคำคูณ
127 - 131
19 กันยายน 2551
 • การควบคุมพยาธิภายในของโคนม โคเนื้อ ในพื้นที่ลุ่มภาคกลางของประเทศไทย [full text] ปัจฉิมา อินทรกำแหง รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ ชุมพล ต่อบุญ
132 - 144
29 กันยายน 2551
 • การหมุนเวียนแปลงหญ้าและควบคุมพาหะกึ่งกลางของพยาธิภายในและการควบคุมพยาธิภายนอก ในโคนม โคเนื้อ [full text] ปัจฉิมา อินทรกำแหง รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ ชุมพล ต่อบุญ
145 - 155
29 กันยายน 2551
 • การศึกษาทางซีรัมวิทยาต่อโรคเมลิออยโดซิสในปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551 [full text] นิตยา ศรีแก้วเขียว ลัขณา รามริน เบญจลักษณ์ รัตนอุรดินทร์ สุรีย์ ธรรมศาสตร์
156 - 166
27 ตุลาคม 2551
 • ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังตากแห้งเสริมในอาหารต่อระดับเคมีคลินิกและแร่ธาตุในซีรัมโคนม [full text] พนม ใสยจิตร์ อัจฉรา ธีระพันธ์ วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ สุรีย์วรรณ พันธ์นรา
167 - 178
12 พฤศจิกายน 2551
 • Phylogenetic characterization of Newcastle disease viruses isolated in Thailand during 2006–2007 [full text] Bandit Nuansrichay, Arunee Chaishing
179 - 189
17 พฤศจิกายน 2551
 • ผลของออโตจีนัสวัคซีนในการรักษาโรคหูดในโคเนื้อและโคนม [full text] พุทธชาด ศรีโสภา อุษา นาคสกุล
190 - 204
19 พฤศจิกายน 2551
 • Phylogenetic characterization of avian influenza H5N1 subtype viruses isolated in Thailand during 2006–2008 [full text] Bandit Nuansrichay Ratchaneekorn Vitoonpong Sujira Parchariyanon Arunee Chaishing
205 - 217
19 พฤศจิกายน 2551
 • การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคติดเชื้อที่สำคัญในม้า [full text] รัชนีกร วิทูรพงศ์ สุรศักดิ์ ชื่นใจ
218 - 230
21 พฤศจิกายน 2551
 • การพัฒนาวิธีการสอบเทียบไมโครปิเปตช่องทางเดียว [full text] ระวิวรรณ วิเชียรทอง มาลี ธีรานุสนธิ์
231 - 240
25 พฤศจิกายน 2551

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2551)