เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2552)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2552)

กองบรรณาธิการวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ขอขอบคุณท่านที่เยี่ยมชมและยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเรา โดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ ผลงานวิชาการที่ผ่านการแพร่แล้วมีมาตรฐานและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา โดยที่ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต / เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต / เรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท / เรื่อง / คน สามารถยื่นความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  http://www.cce-vet.org  แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397
  
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2552) หน้า วันที่เผยแพร่
  • PCR สำหรับทดสอบเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้งทะเล 9 ชนิด [full text ] ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์    ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ   สุพรรษา ทางดี
7 - 20
30 ธันวาคม 2552
  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานรับ - ส่งข้อมูลภายในส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ [full text ] สมชาย ช่างทอง    สุภาพร จ๋วงพานิช
21 - 46
30 ธันวาคม 2552

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2552)