เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2553)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2553)

สวัสดีปีใหม่ 2553 กองบรรณาธิการวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ ทั้งในชีวิตและการทำงานตลอดไป....ขอขอบคุณท่านที่เยี่ยมชมและยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเรา โดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ ผลงานวิชาการที่ผ่านการแพร่แล้วมีมาตรฐานและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา โดยที่ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต / เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต / เรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท / เรื่อง / คน สามารถยื่นความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.cce-vet.org แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2553)
หน้า
วันที่เผยแพร่
  • การศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารโคนม และน้ำนมจากถังนมรวมของสหกรณ์โคนมในภาคตะวันออก ปี 2549 - 2552 [full text] วีณา เชื้อเงิน ศรุดา หวังอนุรักษ์กุล
47 - 58
31 มีนาคม 2553
  • การฆ่าเชื้อในสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [full text] ทินรัตน์ ศรีสุวรรณ์ ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ
59 - 70
31 มีนาคม 2553
  • การตรวจวินิจฉัยโรควัณโรคในกระบือปลักด้วยวิธีทดสอบทางผิวหนังและการตรวจหาสาร γ-interferon [full text] อุดม เจือจันทร์ อรุณพรรณ ดุงสูงเนิน บพิธ ปุยะติ
71 - 78
30 เมษายน 2553
  • การติดตามประเมินผลทางโลหิตวิทยาในการรักษาสภาวะโลหิตจางรุนแรงในแกะ [full text] พิพล สุขสายไทยชะนะ มูฮำหมัดเอ็มผินดี สมาแอ สุรพล อร่ามวิทย์
79 - 88
30 เมษายน 2553
  • การพิสูจน์ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลการตรวจสารกลุ่ม Nitroimidazole 7 ชนิดในเนื้อไก่โดยเทคนิค LC-MS/MS [full text] สายันต์ ย้อยดำ สุจิตตรา พงศ์วิวัฒน์
89 - 95
30 เมษายน 2553

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2553)