เมนูย่อย

หน้าแรก แผนงาน-วิจัย แผนงานวิจัย โครงการวิจัย 2553

โครงการวิจัย 2553

รายชื่อโครงการวิจัย ปี 2553


2549-2553 ( 1 ) การสำรวจและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอพยพและนกประจำถิ่น (ตวงทอง)
2552-2553 ( 2 ) พัฒนาการผลิตชุดตรวจสอบโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธีอีไลซ่า (วิไล)
2552-2553 ( 3 ) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่แยกได้จากพื้นที่ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2552 - 2553 (ร่ม พฤกษ์)
2552-2553 ( 4 ) การศึกษาทางซีรั่มวิทยาของโรคบรูเซลโลซีสและเมลิออยโดซีสในแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย (พรทิพย์)
2552-2553 ( 5 ) สภาวะโรคทางปรสิตในทางเดินอาหารของแพะทางภาคใต้ของประเทศไทย (รุจีรัตน์)
2552-2553 ( 6 ) การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Caprine arthritis encephalitis virus ในซีรั่มของแพะภาคใต้ของประเทศไทย (ช้องมาศ)
2552-2553 ( 7 ) การศึกษาค่าทางชีวเคมีของเลือดแพะที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย (สุธี)
2552-2554 ( 8 ) การตรวจการติดเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae จากเนื้อเยื่อแช่ฟอร์มาลินโดยวิธีอิมมูโนเปอร์ออกซิเดส (ชิต)
2552-2554 ( 9 ) การผลิต recombinant protein ของเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae เพื่อตรวจการติดโรค Mycoplasmal pneumonia of swine ในระยะเริ่มแรกโดยวิธีอีไลซ่า (พัชรี)
2553-2555 (10) การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็นรูปสำหรับชันสูตรโรคเคเอชวีในปลาคาร์พในประเทศไทย (ทินรัตน์)
2553-2554 (11) การพัฒนา multiplex PCR สำหรับตรวจหาซีไรไทป์ และยีน Tox A ของเชื้อ Pasteurella multocida ที่แยกได้จากสุกร (พัชรี)
2553-2554 (12) การเฝ้าระวังโรคโลหิตจางติดต่อในฟาร์มไก่เนื้อที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค (ชิต)
2553-2555 (13) การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A จากสัตว์ปีกในประเทศไทย (รื่นฤดี)
2553-2554 (14) การศึกษาค่าโคลิจเอสเตอร์เรสของเลือดแพะในภาคใต้ของประเทศไทย (อรษา)
2553-2554 (15) การศึกษาสภาวะโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ (สุจิรา)
2553-2554 (16) การเฝ้าระวังทางซีรัมวิทยาของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในภาคกลางของประเทศไทย (รื่นฤดี)
2553-2554 (17) การศึกษาคุณสมบัติและความรุนแรงของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดต่อในไก่ในไก่เนื้อ (พรทิพย์)
2553-2553 (18) การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคโลหิตจางติดต่อในไก่ในเขตสำนักสุขศาสตร์สัตว์และอนามัยที่ 1 (สุรศักดิ์)
2553-2555 (19) การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธี Real-Time PCR (ปณิธาน)
2553-2555 (20) การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคปากและเท้าเปื่อยในช้างในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 (ดิลก)
2553-2555 (21) การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 (ปณิธาน)
2553-2554 (22) การเฝ้าศึกษาภาวะการติดเชื้อ West Nile ในประเทศไทย (บัณฑิต)
2553-2554 (23) การพัฒนาชุดทดสอบ multiplex PCR สำหรับการจำแนกชนิดเชื้อบรูเซลลา (เรขา)

 


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|