หน้าแรก แผนงาน-วิจัย รวมผลงานวิจัยเรื่องเต็ม บทคัดย่อ-เรื่องเต็มผลงานวิจัย

บทคัดย่อ-เรื่องเต็มผลงานวิจัย

 • รายงานสัตว์ป่วย : Trypanosoma evansi  ในช้างลากไม้ที่จังหวัดลำปาง[เรื่องเต็ม]
 • แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยของโค-กระบือที่นำเข้าทางชายแดนภาคเหนือ 2541-2546[เรื่องเต็ม]
 • การเปรียบเทียบผลการตรวจแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิลในนกกระจอกเทศ[เรื่องเต็ม]
 • โรคเซ่อราในช้างลากไม้ที่ภาคเหนือของประเทศไทยและการรักษา : กรณีศึกษา[เรื่องเต็ม]
 • การใช้อีไลซาตรวจโรควัณโรคในช้าง[เรื่องเต็ม]
 • แอนติบอดีของโรคปากและเท้าเปื่อยของโค-กระบือในตลาดนัดค่าสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่าง พ.ศ.2542-2546[เรื่องเต็ม]
 • การเฝ้าระวังทางซีรั่มวิทยาของโรคแอนแทรกซ์ในโคกระบือที่ผ่านด่านกักกันสัตว์ แม่ฮ่องสอนและเชียงราย[เรื่องเต็ม]
 • การศึกษาโรคไข้หวัดนกในไก่พื้นเมือง : อาการและรอยโรค[เรื่องเต็ม]
 • เปรียบเทียบวิธีการตรวจแยกเชื้อ thermophilic Campylobacters จากลำไส้ไก่[เรื่องเต็ม]
 • การตรวจหาตัวอ่อนพยาธิ ทริคิเนลลา สไปราลิส ในเนื้อสุกรด้วยวิธีเรียล –ไทม์พีซีอาร์[เรื่องเต็ม]
 • การปรับปรุงคุณภาพวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรน WPE/Th[เรื่องเต็ม]
 • การพัฒนาวิธีผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรน WPE/Th[เรื่องเต็ม]
 • ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิด E2 subunit ในการให้ความคุ้มโรคในสุกรทดลองต่อการฉีดเชื้อพิษทับอหิวาต์สุกร[เรื่องเต็ม]
 • การกระจายของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (Avian influenza virus) สายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์ปีก[เรื่องเต็ม]
 • เปรียบเทียบการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าโดยวิธีฟลูออเรสเซนต์แอนติบอดี และวิธีฉีดหนูทดลอง[เรื่องเต็ม]
 • การศึกษาการปนเปื้อนของ Salmonella และ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์จากตลาดสดในภาคเหนือ[เรื่องเต็ม]
 • ผลสำรวจการใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในสุกรในภาคใต้[เรื่องเต็ม]
 • การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่าปนเปื้อนในเนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโคในภาคตะวันตกของประเทศไทย[เรื่องเต็ม]
 • การตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโคในภาคตะวันตกของประเทศไทย[เรื่องเต็ม]
 • การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli ชนิดที่สร้างสารพิษในสุกรท้องเสีย โดยวิธี Polymerase chain reaction[เรื่องเต็ม]
 • การติดเชื้อ Streptococcus ในสุกร และความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพในภาคใต้ของประเทศไทย[เรื่องเต็ม]
 • การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ อี คอไล ในสุกรและสัตว์ปีก[เรื่องเต็ม]
 • วิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบชนิดยาในอาหารสัตว์และยาสัตว์ : Nitro Test Kit[เรื่องเต็ม]
 • วิจัยและพัฒนาชุดตรวจสอบชนิดยาในอาหารสัตว์และ ยาสัตว์ : Tetra Test Kit[เรื่องเต็ม]
 • การสำรวจสภาวะโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกในจังหวัดอุบลราชธานี[เรื่องเต็ม]
 • ลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในประเทศไทย, ปี 2004[เรื่องเต็ม]
 • การศึกษาความแตกต่างของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999 กับ ISO/IEC 17025:2005[เรื่องเต็ม]
 • เปรียบเทียบวิธีการตรวจแยกเชื้อ Thermophilic Campylobacters จากลำไส้ไก่จากโรงฆ่าโดยวิธีเพาะเลี้ยงผ่านกระดาษกรองกับวิธีการเพาะเลี้ยงโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Karmali [เรื่องเต็ม]
 • Prevalence of Campylobacter jejuni in broilers and the adhesion and invasion abilities[เรื่องเต็ม]
 • Molecular Cloning And Expression Analysis of The Plpb Protein From Pasteurella Multocida A:1 (PG0013)[เรื่องเต็ม]
 • การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคไข้หวัดใหญ่ในม้าในประเทศไทย [เรื่องเต็ม]
 • Investigation of influenza A virus infection in pigs from 5 reported AIV outbreak provinces in 2004 [เรื่องเต็ม]
 • Atoxoplasma infection in a common mynah (Acridotheres tristis) [เรื่องเต็ม
 • การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่แยกได้จากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2548 [บทคัดย่อ]
 • การวินิจฉัยเชื้อ Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli : วิธีทางจุลชีววิทยาเปรียบเทียบวิธี Multiplex Polymerase Chain Research [บทคัดย่อ]
 • ความชุก ซีโรวาร์ และความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Salmonella spp. ที่แยกได้จากฟาร์มไก่และสุกรในเขตภาคกลาง [บทคัดย่อ]
 • การวินิจฉัยและศึกษาคุณลักษณะของรูปแบบการดื้อยาและยีนดื้อยาชนิด Class 1 Integron ใน Salmonella สเตรนจากไก่และสุกรในประเทศไทย [บทคัดย่อ]
 • ความไวและการดื้อยาข้ามระหว่าง ยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อของเชื้อ Salmonella enterica ที่แยกได้จากไก่และสุกร [บทคัดย่อ]
 • การใช้รังสีแกมมาทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ในเนื้อไก่สดแช่แข็ง [เรื่องเต็ม]
 • ความชุก ซีโรวาร์ และความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Salmonella spp. ที่แยกได้จากฟาร์มไก่และสุกรในเขตภาคกลาง [เรื่องเต็ม]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย รวมผลงานวิจัยเรื่องเต็ม บทคัดย่อ-เรื่องเต็มผลงานวิจัย