หน้าแรก แผนงาน-วิจัย ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ

โดย สัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ


1. เอกสารประกอบการพิจารณา
	1.1 โครงการวิจัย / แผนงานวิจัย
		1.1.1 ใช้แบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (แบบ ว-1 ด / แบบ ว-1 ช) สามารถ
download แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
		1.1.2 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
			- ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
			- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ หรือ
			- นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันสุขภาพสัตว์ / กรมปศุสัตว์ / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		1.1.3 ส่งต้นฉบับพร้อมสำเนาเท่าจำนวนคณะกรรมการ (12 ชุด) ถึงเลขานุการคณะกรรมการฯ
ภายในเดือนมิถุนายน
		1.1.4 โครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ส่งสำเนา 9 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์
		1.1.5 เมื่อได้รับอนุมัติจาก กรมฯ และผ่าน วช. แล้ว เจ้าของโครงการนำโครงการเข้าลงทะเบียน
ในระบบ NRPM ของ วช.
	1.2 โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่น
		1.2.1 ผู้ทำวิจัยนำส่งหนังสือเชิญพร้อม proposal เสนอต่อคณะกรรมการฯ
		1.2.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายตาม ข้อ 1.1.2 และสรุปข้อพิจารณานำเสนอ
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อเสนอกรมฯ ต่อไป
	1.3 ผลงานวิจัย
		1.3.1 โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมไฟล์ส่ง กวป. เพื่อส่งข้อมูลเข้าไป
ปรับสถานะภาพของโครงการเป็น (7) ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์
		1.3.2 จัดทำต้นฉบับ 12 ชุด พร้อมระบุเลขทะเบียนโครงการวิจัย เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
		1.3.3 เมื่อผ่านคณะกรรมการฯ แล้ว จัดทำต้นฉบับ 9 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล เสนอต่อคณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์ 
ด้านสุขภาพสัตว์เพื่อพิจารณา
		1.3.4 เมื่อผ่านคณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์แล้ว จัดทำเอกสาร 1 ชุดพร้อมไฟล์ข้อมูลส่ง กวป. 
เพื่อส่งข้อมูลไปปรับสถานะของโครงการเป็น (8) โครงการวิจัยเสร็จสิ้นและปิดโครงการ
	1.4 ผลงานวิชาการ
		1.4.1 จัดทำ Concept proposal เสนอต่อคณะกรรมการฯ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว นำเสนอ
ผอ.สสช. เพื่อขออนุมัติดำเนินการ
		1.4.2 ผลงานวิชาการเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จัดทำต้นฉบับ 12 ชุด เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
		1.4.3 เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จัดทำต้นฉบับพร้อมไฟล์ข้อมูล และแนบแบบเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินการจาก
ผอ.สสช. แล้ว ตามข้อ 1.4.1 เสนอ กวป. เพื่อขอเลขทะเบียนก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ กรณีที่เผยแพร่แล้วสามารถเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ 
แต่ไม่สามารถขอเลขทะเบียนวิชาการได้
	1.5 วิธีการเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
		1.5.1 เตรียมต้นฉบับตามรูปแบบวารสานที่ประสงค์จะเผยแพร่ หากต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำบทคัดย่อภาษาไทยด้วย
ระบุวารสารที่ต้องการเผยแพร่ พร้อมคำแนะนำสำหรับการเขียนของวารสารที่ต้องการเผยแพร่
		1.5.2 ต้นฉบับต้องถูกต้อง สำเนาชัดเจน ตัวอักษรใช้ Angsana หรือ Cordia หระ TH Sarabun PSK 
ขนาด 16 และมีเลขกำกับบรรทัด เลขหน้ากำกับเอกสารทุกหน้าด้วย

2.  วาระการประชุมและวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
	2.1 ประชุมทุกสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน
	2.2 ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของทราบ
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการพิจารณา
	2.3 การรับฟังคำชี้แจงของเจ้าของเรื่อง หากเจ้าของเรื่องมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากข้อเสนอแนะและเหตุผลของคณะกรรมการฯ 
สามารถทำหนังสือชี้แจง หรือมาชี้แจงด้วยตนเองภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการแจ้งผลการพิจารณา
	2.4 หากเรื่องใดได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมถึง 3 ครั้งแล้ว แต่เจ้าของเรื่องไม่สามารถแก้ไขได้ หรือ
ไม่สามารถชี้แจงให้คณะกรรมการฯ เข้าใจได้ จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ชำนาญการ ในแต่ละสาขาประกอบการพิจาณาคุณภาพาของผลงาน
	2.5 คณะกรรมการท่านใดที่ไม่สามารถร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลงานตามกำหนดได้ ขอให้ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน  


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home แผนงาน-วิจัย ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัย ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ