เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การอบรมหลักสูตรกระบวนการการจัดการองค์ความรู้

การอบรมหลักสูตรกระบวนการการจัดการองค์ความรู้

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายสัตวแพทย์ปรีชาวงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ อบรมหลักสูตรกระบวนการการจัดการองค์ความรู้ ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดโดยคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ โดยสัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา ประธานคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ กล่าวรายงานการอบรมครั้งนี้จัดขึ่นวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการดึงความรู้จากตนเองและผู้ทรงความรู้ มีความเข้าใจในการสรุปจัดเก็บองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดทักษาะในการพัฒนาบทเรียนจากการปฏิบัติไปสู่นวัตกรรม เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การอบรมหลักสูตรกระบวนการการจัดการองค์ความรู้