เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และบุคลากรในสังกัดได้รับโล่ห์รางวัล/ใบประกาศเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครบรอบ 74 ปีของการสถาปนากรมปศุสัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และบุคลากรในสังกัดได้รับโล่ห์รางวัล/ใบประกาศเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครบรอบ 74 ปีของการสถาปนากรมปศุสัตว์

  1. รางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ผลงานภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์
  2. รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ผลงานประเภทพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ได้แก่ ชุดทดสอบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella spp. และการพัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการโรคบรูเซลโลสิสโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยสัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลซีส และกลุ่มอิมมูน-ซีรัมวิทยา
  3. รางวัลหน่วยงานใสสะอาด ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
  4. สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา ได้รับรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระดับกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2559
  5. รางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2558 ข้าราชการ ได้แก่ นางอุษา นาคสกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)   พนักงานราชการ ได้แก่ นายจิรพัฒน์ อินทรภักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา และลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายสุนทร เจ๊กภู่ พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
และในโอกาสนี้ สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับใบประกาศเชิดชูเกียรติรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ

สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ รับโล่ห์รางวัลผลงานประเภทพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

นายสัตวแพทย์ปฏิพร ฐาปนะกุลศักดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
เป็นตัวแทนรับใบประกาศเชิดชูเกียรติรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ

สัตวแพทย์หญิงเรขา คณิตพันธ์ และนางสาวลักขณา รามริน รับโล่ห์รางวัลผลงานประเภทพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

นายสัตวแพทย์พีรวิทย์ บุญปางบรรพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เป็นตัวแทนรับโลห์รางวัลหน่วยงานใสสะอาด
สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ รับรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
นางอุษา นาคสกุล รับโลห์รางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

นายจิรพัฒน์ อินทรภักดิ์ รับใบประกาศเชิดชูเกียรติรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

นายสุนทร เจ๊กภู่ รับใบประกาศเชิดชูเกียรติรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และบุคลากรในสังกัดได้รับโล่ห์รางวัล/ใบประกาศเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครบรอบ 74 ปีของการสถาปนากรมปศุสัตว์