เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2559)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2559)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 10 ยังคงมุ่งมั่นให้เป็นนวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ กองบรรณาธิการยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเราโดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ เมื่อท่านดำเนินการตามข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่ซึ่งกองบรรณาธิการได้แจ้งไว้ ผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาเผยแพร่แล้วมีมาตรฐาน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภาจะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง โดยที่เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท ต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย [ดาวน์โหลด] ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397



ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2559)
หน้า
วันที่เผยแพร่
รายงานสัตว์ป่วย : การตายของช้างป่าจากสารเคมีกำจัดแมลง กลุ่ม carbamate ชนิด methomyl

      อนุสรณ์ อยู่เย็น  ณัฐกร ราชบุตร  ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ  สุรกาญจน์ ขำชื่น  สาวิตรี อินทร์อุดม  เบญจมา เมธารัตน์อนุกุล  สนทนา มิมะพันธุ์
      [Case Report : The death of a wild elephant from the carbamate insecticide methomyl by Anusorn Yooyen, Nuttakorn Ratchabutt, Tuangthong Patchimasiri,Surakarn Kumchum, Sawitree Inudom, Benjama Matharatanukul, Sontana Mimapan : คำสำคัญ-keywords - ช้างป่า, สารเคมีกำจัดแมลง, carbamate, methomyl, wild elephant, insecticide]
55 - 70
9 กุมภาพันธ์ 2559
การใช้ biotinylated labelling probe เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ Mycoplasma columborale ในนกพิราบ โดยวิธี in situ hybridization

      พัชรี ทองคำคูณ  เจษฎา รัตโณภาส  ณัฐธิกา รัตนพันธุ์  วรัญญา ด้วงสอาด
      [Application of biotinylated labelling probe for identification of Mycoplasma columborale infection inpigeonby in situ hybridization, by Pacharee Thongkamkoon, Jadsada Ratthanophart, Natthika Ratanapan, Warunya Duangsa-ad : คำสำคัญ-keywords - Mycoplasma columborale, biotinylated labelling probe, in situ hybridization, นกพิราบ, pigeon]
71 - 83
19 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานสัตว์ป่วย : โรครีเมอเรลโลซิสในเป็ดไล่ทุ่งในจังหวัดนนทบุรี

      สุภาพร จ๋วงพานิช  ธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี  ตวงทอง ปัจฉิมะศิริ  นัยนา หัสสรังสี
      [Case Report : Riemerellosis in free-ranging ducks, Nonthaburi Province, by Supaporn Juangphanich, Thawanrut Kiatyingangsulee, Tuangthong Patchimasiri, Naiyana Hussarangsi : คำสำคัญ-keywords - โรครีเมอเรลโลซิส, โรคนิวดัคซินโดรม, Riemerella anatipestifer, เป็ดไล่ทุ่ง, นนทบุรี, Riemerellosis, New duck syndrome, free-ranging duck, Nonthaburi Province]
84 - 96
18 เมษายน 2559
การศึกษาทางซีรัมวิทยาต่อโรคเมลิออยด์โดยวิธี Indirect haemagglutination และการเพาะเชื้อแบคทีเรียในสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

      สุกัญญา นาคสุนทร  ปริญญา พันนุฤุทธิ์
      [Serological study of Melioidosis using Indirect haemagglutination test and Bacterial culture in animals in Upper Northeastern Thailand, by Sukanya Naksoontorn, Parinya Punurit : คำสำคัญ-keywords - โรคเมลิออยด์, Melioidosis, Burkholderia pseudomallei, IHA]
97 - 111
20 เมษายน 2559

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2559)