เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 17025 อบรม ISO 17025 : Internal audit

อบรม ISO 17025 : Internal audit

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2554 กลุ่มพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดย น.สพ.สุรพงษ์ วงษ์เกษมจิตต์ หัวหน้ากลุ่ม และคณะ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) สำหรับห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 17025 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย โดย น.สพ.วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และคุณดรุณี วัชราเรืองวิทย์ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากร

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 17025 อบรม ISO 17025 : Internal audit